ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีภารกิจการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ประมง

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาเคมี ชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลระหว่างการจับ การขนส่ง และหลังการจับสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ประมง และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากผลิตผลทางการประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของผลิตภัณฑ์ประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ดังนี้

01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง (Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology) 3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  (Standard and Regulations on Fishery Products) 1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  (Quality Assurance System in Fishery Industry) 2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  (Chilling and Freezing  of Fish and  Products) 3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ( Fish Processing Plant Design and Management) 2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ ( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering) 1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง (Basic Research Methods in Fishery Products ) 3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

ปัทมา ระตะนะอาพร

ปัทมา ระตะนะอาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ปัทมา ระตะนะอาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จุฑา มุกดาสนิท

จุฑา มุกดาสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จุฑา มุกดาสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

กังสดาลย์ บุญปราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

กังสดาลย์ บุญปราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เยาวภา ไหวพริบ

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรวรรณ มณีโรจน์

จีรวรรณ มณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรวรรณ มณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เปรมวดี เทพวงศ์

เปรมวดี เทพวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เปรมวดี เทพวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรภา หินซุย

จีรภา หินซุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรภา หินซุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นวพร วรรณวิศาล

นวพร วรรณวิศาล

อาจารย์

นวพร วรรณวิศาล

อาจารย์

มีนา ปานทอง

มีนา ปานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มีนา ปานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ดวงเดือน วารีวะนิช

ดวงเดือน วารีวะนิช

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ดวงเดือน วารีวะนิช

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

พิศมัย ศรีจันทร์

พิศมัย ศรีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิศมัย ศรีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประภา รุ่งเรือง

ประภา รุ่งเรือง

พนักงานสถานที่

ประภา รุ่งเรือง

พนักงานสถานที่

ผลงานของนิสิต ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง