ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีภารกิจการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ประมง มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาเคมี ชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลระหว่างการจับ การขนส่ง และหลังการจับสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ประมง และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากผลิตผลทางการประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของผลิตภัณฑ์ประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ดังนี้

01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง (Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology) 3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  (Standard and Regulations on Fishery Products) 1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  (Quality Assurance System in Fishery Industry) 2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  (Chilling and Freezing  of Fish and  Products) 3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ( Fish Processing Plant Design and Management) 2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ ( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering) 1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง (Basic Research Methods in Fishery Products ) 3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : +66 2942 8644-5
จุฑา มุกดาสนิท
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Food Chemistry), Ehime University, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Agriculture), Kagawa University, ประเทศญ๊่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ความปลอดภัยอาหาร สารให้กลิ่นรสจากสัตว์น้ำ การวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
จีรวรรณ มณีโรจน์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Eng. (Food Engineering), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
เปรมวดี เทพวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D. Mar. Sci. (Applied Marine Biosciences) , Tokyo University of Marine Science and Technology, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Applied Bioresource Science), Ehime University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : Food microbiology, Food safety, Natural antimicrobial
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
กังสดาลย์ บุญปราบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Bioresources Science), Yamaguchi University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา และ ชีวเคมีในผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ ระบบความปลอดภัยในอาหาร ผลิตภัณฑัณฑ์ประมงที่ไม่ใช่อาหาร การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่าย
บทความทางวิชาการ : "รติกร สมิตไมตรี, จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ. องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435) 27(4): 706-716.

ทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Kazuya Watanabe . การสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนบริเวณพื้น…
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
เยาวภา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลี่ย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ/ไคติน ไคโตซาน/เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร/ความปลอดภัยอาหาร
บทความทางวิชาการ : "ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้าร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2), 145-148.
ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. ผลของอุณหภูมิและความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(2), 509-512…
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
ปัทมา ระตะนะอาพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วทด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วทม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย
วทบ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การแปรรูปสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Ehime University, ประเทศญี่ปุ่น
วทม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วทบ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การควบคุมคุณภาพ, การแปรรูปอาหาร, เคมีโปรตีน
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science and Technology), The University of Georgia, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : Utilization of Fish Processing By-Products, Development of Functional Foods, Encapsulation Technology
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
จีรภา หินซุย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเอนไซม์ในสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : +66 2942 8644-5
นวพร วรรณวิศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (เทคโนโลยการบรรจุ),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง/การบรรจุเชิงอินเทลลิเจนท์/บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

มีนา ปานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดวงเดือน วารีวะนิช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พิศมัย ศรีจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประภา รุ่งเรือง
ประภา รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่

ผลงานวิจัย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ผลงานของนิสิต ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

กดที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

กดที่นี่