ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีภารกิจการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ประมง มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาเคมี ชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลระหว่างการจับ การขนส่ง และหลังการจับสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ประมง และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากผลิตผลทางการประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของผลิตภัณฑ์ประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ดังนี้

01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง (Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology) 3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  (Standard and Regulations on Fishery Products) 1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  (Quality Assurance System in Fishery Industry) 2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  (Chilling and Freezing  of Fish and  Products) 3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ( Fish Processing Plant Design and Management) 2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ ( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering) 1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง (Basic Research Methods in Fishery Products ) 3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : 029428644-5
1
ปัทมา ระตะนะอาพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วทด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วทม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
วทบ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 0899288769
2
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วทม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วทบ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 029428644
7
กังสดาลย์ บุญปราบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D (Bioresources Science)/Applied chemistry resources/Tottori University/ ประเทศญี่ปุ่น/2546
วท.ม.(จุลชีววิทยา)/จุลชีววิทยา/มหาวิทยาเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2538
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)/เกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ประเทศไทย/2532
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "รติกร สมิตไมตรี, จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ. 2562. องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435) 27(4): 706-716.

ทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Kazuya Watanabe 2559. การสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอน…
กดดูทั้งหมด

โทร : 029428644
8
เยาวภา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Chemical Engineering) The University of Queensland Australia 2542
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2534
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2531
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2561. ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้าร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2), 145-148.
ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2559. ผลของอุณหภูมิและความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 4…
กดดูทั้งหมด

โทร :
11
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 029428644 ต่อ 126
13
นวพร วรรณวิศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2549
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2543
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

มีนา ปานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดวงเดือน วารีวะนิช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พิศมัย ศรีจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประภา รุ่งเรือง
ประภา รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่

ผลงานของนิสิต ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง