SDGs 2. No hunger (ขจัดความหิวโหย)
SDGs 13. climate actions (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ)
SDGs 14.  life below water (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SDGs 17.  partnerships for the goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ข่าวกิจกรรมด้าน SDGs