2023-09-04

▶️ วันที่ 4 กันยายน 2566 ได้มีพิธีเปิดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (online) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศโคลอมเบีย จำนวน 23 คน ในหัวข้อ “Sharing Thailand’s experiences and best practices on adding value and using solid waste in tilapia farming production” ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการประสานงานจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Exchange of expert on mutual interest for the benefit of both sides (Fishery) ของแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-โคลอมเบีย ระยะ 3 ปี (2563-2565) โดยในพิธีเปิดมี ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง ในฐานะผู้แทนคณบดีคณะประมง เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากนั้นมีการกล่าวเปิดงานโดย the Ambassador of Colombia to the Kingdom of Thailand, TICA's executives, the Director of South-South Cooperation of the Presidential Agency for International Cooperation of Colombia, the Director of International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of Colombia และผู้แทนจาก Government of Huila หลังจากนั้นเป็นการเริ่มการบรรยายในวันแรกในหัวข้อ” Tilapia diseases and treatments” โดย ดร.อนุรักษ์ บุญน้อย และจะมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ตามวันที่กำหนด โดยวิทยากรจากคณะประมงประกอบด้วย ดร.นรธัช ประชุม ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล ผศ.ดรจุฑา มุกดาสนิท ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และอาจารย์นวพร วรรณวิศาล

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-06-08

▶️ วันที่ 8 มิ.ย. 2566 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)” ซึ่งคณะประมงได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Hans Nauwynck, Laboratory of Virology, Department of Translational Physiology, Infectiology and Public Health, Ghent University, Belgium มาบรรยาย ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-03

▶️ อาจารย์ ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บรรยายพิเศษเรื่องสถานการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยในปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน และ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ แหล่งเรียนรู้บริเวณบ่อสิบไร่ และห้องปฏิบัติการของทางคณะฯ

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-10-03

▶️ สัมมนา เรื่อง "Biodisel from microalgae and Dessert from catfish surimi"  ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย Dr. Eng. Patmawati, S.Pi., M.Si. จาก Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร. เยาวภา ไหวพริบ email : ffisywp@ku.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-07-25 ถึง 2022-07-29

▶️ Online course “OQEANOUS Plus Summer School 2022” ภายใต้โครงการ OQEANOUS Plus จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online โดยการบรรยายจากอาจารย์ จำนวน 17 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย และมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 32 คน ในส่วนคณะประมงมี ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน บรรยายเกี่ยวกับ Small Scale Fishing Villages Engagement in Fishery Resource Restoration: A Case of Crab Bank Project in Thailand และ Indo-Pacific Mackerel In The Gulf of Thailand: A Case of Fishery Management Experiences and Challenges และมีนิสิตที่เข้าเรียน online จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวีรภัทร ปิยะพันธ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง นางสาวอรจิรา ก่อบุญ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายพัชรพล  บุญเสริม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยนิสิตที่เข้าร่วมเรียน ส่งรายงานและร่วมกิจกรรมครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนด สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 หน่วยกิต

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-03-17 ถึง 2022-03-18

▶️ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ online โครงการ International online seminar and training on advanced research in Agriculture, Forestry and Marine Science at Kochi University: Thinking about innovation in primary industries through data science technology  โดย Professor Kou Ikejima, Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University, JAPAN โดยมีนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะประมง เข้าร่วมจำนวน 2 คน

2022-03-17, ถึง 2023-03-18

▶️ การบรรยาย แบบ online The First OQEANOUS Plus OEP ภายใต้โครงการ OQEANOUS Plus โดย ผศ.ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช  บรรยายเรื่อง Introduction to oceanographic and marine environmental research มีบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะประมงเข้าร่วมจำนวน 10 คน

ที่มา : https://fish.ku.ac.th/th/blog/khxechiynisit-ekharwmfangkarbrryayokhrngkar-oqeanous-plus