คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและการประมงในทุกมิติ ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆจำนวน 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง และภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และสถานีวิจัยอีก 5 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ได้แก่ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (จ.นครปฐม) สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถานีวิจัยประมงศรีราชา (จ.ชลบุรี) สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (จ.สมุทรสงคราม) และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง) โดยคณะประมงทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และดำเนินงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยแต่ละท่าน อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ สุขภาพสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิเวศน้ำจืดและทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การแปรรูปสัตว์น้ำ ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชั่นจากทรัพยากรทางทะเลและผลพลอยได้จากการแปรรูป และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากท้องทะเล
    ปัจจุบัน คณะประมงมีนักวิจัยทั้งหมดกว่า 100 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักวิชาการประมงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติปีละไม่ต่ำกว่า 70-80 บทความ สร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในสาขาสัตว์น้ำ การประมง และผลิตภัณฑ์ประมง ให้แก่วงการวิชาการของไทยและของโลกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันวิจัย หน่วยงานราชการ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และยังรวมถึงชุมชนพื้นบ้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนจัดการทรัพยากรประมง กำหนดนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติแก่แวดวงวิชาการ สังคม ประเทศชาติ และโลกของเรา อย่างมีประสิทธิภาพ