ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้นำของโลกในการเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ก้าวไปไม่แพ้ชาติใดในโลก บัณฑิตที่จบสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้มีความสามารถนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ จึงสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการด้านโรคสัตว์น้ำ รวมถังการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม หน่วยงานที่รองรับได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปานครหลวง ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
 

 

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses) หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : +66 2579 2924
สรณัฏฐ์ ศิริสวย
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
M.S.(Fisheries), Tokyo University of Fisheries, JAPAN
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : Aquatic Animal Nutrition, อาหารสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2-942-8936
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ (คณบดี)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Dr.Scient. (Marine Biotechnology), University of Tromsø, NORWAY
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
อุทัยรัตน์ ณ นคร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Genetics and Breeding in Aquatic Animals), Ehime University, JAPAN
วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
สุภาวดี พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Fisheries and Wildlife Sciences), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
M.S. (Animal Science), University of California, Davis USA
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, พันธุศาสตร์ปริมาณ, พันธุศาสตร์โมเลกุล, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
อรพินท์ จินตสถาพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด. (สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปะเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
วราห์ เทพาหุดี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Aquaculture system), University of Stirling, UK
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : คุณภาพน้ำทางการประมงล, สัตว์น้ำสวยงาม
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Tech.Sc. (Aquaculture), Asian Institute of Technology, THAILAND
M.Sc. (Aquaculture), Asian Institute of Technology, THAILAND
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, JAPAN
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ, ชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ, การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
, การพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ, การผลิตโปรตีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
ชุมพล ศรีทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์กลุ่มกุ้งและปู
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
อรพร หมื่นพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Physiology and pharmacology), The University of New South Wales, AUSTRALIA
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
Breeding & Reproduction, Hormones, Physiology of Aquatic Fauna
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อาหารสัตว์น้ำ และฮอร์โมนสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 1947
อิสริยา วุฒิสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Fisheries and Allied Aquaculture), Auburn university, USA
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการคุณภาพน้ำ และดินในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 9 7139 0041
สุขกฤช นิมิตรกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Animal Biology), University of California, Davis USA
M.Sc. (Animal Biology), University of California, Davis USA
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : กลไกการลอกคราบของสัตว์ในกลุ่มปูและกุ้งและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 3435 1594
พัฒนพล ขยันสำรวจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด. (พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 3435 1594
สาทิต ฉัตรชัยพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 2924
อัครศิริ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : Ecotoxicology of bivalves Environmental toxicology and controlAquaculture
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : 094439711
รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; วิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; วิศวกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สุภาณี แจ่มขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
คำภา อวนศรี
พนักงานผลิตทดลอง
สมศรี กลั่นน้ำเค็ม
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ขจร ยิ้มจู
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สมหมาย เงินพา
พนักงานสถานที่

ผลงานวิจัย ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลงานของนิสิต ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ