ภาควิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้นำของโลกในการเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ
   
     วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ก้าวไปไม่แพ้ชาติใดในโลก บัณฑิตที่จบสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้มีความสามารถนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ จึงสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการด้านโรคสัตว์น้ำ รวมถังการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม หน่วยงานที่รองรับได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปารครหลวง ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)
 

 

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses) หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.

Email: support@fish.ku.ac.th
อุทัยรัตน์ ณ นคร

อุทัยรัตน์ ณ นคร

ศาสตราจารย์ (ดร.)

อุทัยรัตน์ ณ นคร

ศาสตราจารย์ (ดร.)

สุภาวดี พุ่มพวง

สุภาวดี พุ่มพวง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

สุภาวดี พุ่มพวง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพินท์ จินตสถาพร

อรพินท์ จินตสถาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพินท์ จินตสถาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วราห์ เทพาหุดี

วราห์ เทพาหุดี

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วราห์ เทพาหุดี

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

อาจารย์ (ดร.)

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

อาจารย์ (ดร.)

ชุมพล ศรีทอง

ชุมพล ศรีทอง

อาจารย์ (ดร.)

ชุมพล ศรีทอง

อาจารย์ (ดร.)

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

อาจารย์

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

อาจารย์

อรพร หมื่นพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพร หมื่นพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

อาจารย์ (ดร.)

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

อาจารย์ (ดร.)

อิสริยา วุฒิสินธุ์

อิสริยา วุฒิสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อิสริยา วุฒิสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุขกฤช นิมิตรกุล

สุขกฤช นิมิตรกุล

อาจารย์ (ดร.)

สุขกฤช นิมิตรกุล

อาจารย์ (ดร.)

พัฒนพล ขยันสำรวจ

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

อาจารย์ (ดร.)

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

อาจารย์ (ดร.)

อัครศิริ แสงสว่าง

อัครศิริ แสงสว่าง

อาจารย์ (ดร.)

อัครศิริ แสงสว่าง

อาจารย์ (ดร.)

ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สุภาณี แจ่มขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

สุภาณี แจ่มขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

คำภา อวนศรี

พนักงานผลิตทดลอง

คำภา อวนศรี

พนักงานผลิตทดลอง

สมศรี กลั่นน้ำเค็ม

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

สมศรี กลั่นน้ำเค็ม

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

สมหมาย เงินพา

พนักงานสถานที่

สมหมาย เงินพา

พนักงานสถานที่

ขจร ยิ้มจู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ขจร ยิ้มจู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผลงานของนิสิต ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ