ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ

แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) ความหลายหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 2) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) เทคโนโลยีทางทะเล. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านการประมงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สามารถประกอบอาชีพในสายงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์ทางทะเล คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Marine Science)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ดังนี้

  วิชาเฉพาะบังคับ  (Fundamental courses)    ประกอบด้วย วิชาต่าง ๆ  ดังนี้   
01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง
(Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology)
3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  
(Standard and Regulations on Fishery Products)
1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
(Quality Assurance System in Fishery Industry)
2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  
(Chilling and Freezing  of Fish and  Products)
3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
( Fish Processing Plant Design and Management)
2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ 
( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering)
1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง 
(Basic Research Methods in Fishery Products )
3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จินตนา สและน้อย

จินตนา สและน้อย

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จินตนา สและน้อย

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธีระพงศ์ ด้วงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธีระพงศ์ ด้วงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อนุกรณ์ บุตรสันติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อนุกรณ์ บุตรสันติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จรวย สุขแสงจันทร์

จรวย สุขแสงจันทร์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จรวย สุขแสงจันทร์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

สุชาย วรชนะนันท์

สุชาย วรชนะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุชาย วรชนะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

อาจารย์ (ดร.)

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

อาจารย์ (ดร.)

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

อาจารย์ (ดร.)

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

อาจารย์ (ดร.)

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นภาขวัญ แหวนเพชร

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ชาคริต เรืองสอน

อาจารย์ (ดร.)

ชาคริต เรืองสอน

อาจารย์ (ดร.)

ธนัสพงษ์ โภควนิช

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)

วชิระ ใจงาม

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)

ทวิส น้อยวงษ์

ทวิส น้อยวงษ์

พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1

ทวิส น้อยวงษ์

พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1

หนูจี จันทรัตน์

หนูจี จันทรัตน์

พนักงานทั่วไป

หนูจี จันทรัตน์

พนักงานทั่วไป

สนธยา ผุยน้อย

สนธยา ผุยน้อย

นักวิทยาศาสตร์

สนธยา ผุยน้อย

นักวิทยาศาสตร์

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทองสุข วัดเมือง

ทองสุข วัดเมือง

พนักงานสถานที่

ทองสุข วัดเมือง

พนักงานสถานที่

ผลงานของนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล