ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ

แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) ความหลายหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 2) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) เทคโนโลยีทางทะเล. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านการประมงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สามารถประกอบอาชีพในสายงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์ทางทะเล คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Marine Science)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ดังนี้

  วิชาเฉพาะบังคับ  (Fundamental courses)    ประกอบด้วย วิชาต่าง ๆ  ดังนี้   
01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง
(Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology)
3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  
(Standard and Regulations on Fishery Products)
1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
(Quality Assurance System in Fishery Industry)
2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  
(Chilling and Freezing  of Fish and  Products)
3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
( Fish Processing Plant Design and Management)
2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ 
( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering)
1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง 
(Basic Research Methods in Fishery Products )
3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร :
2
จินตนา สและน้อย
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร :
3
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, ประเทศไต้หวัน
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, นภาขวัญ แหวนเพชร, จิตติมา อายุตตะกะ และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2562. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulates (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. น. 322-329.
กดดูทั้งหมด

โทร : 0894942576
5
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
M.Sc. (Marine Sciences), University of the Ryukyus, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, กมลชนก วงศ์อิสรกุล, วชิระ ใจงาม และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ชลบุรี, น.938-946. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม, ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษี…
กดดูทั้งหมด

โทร : 0894449555
5
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Science), James Cook University, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์ นภาขวัญ แหวนเพชร และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. 2562. ประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 22 (2), น. 53-60.

วันเฉลิม สายชล ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑะจิตร. 2561. การศึกษาชนิดของสัตว์เกาะติดตามปัจจัยด้านความลึกและแสงบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน กา…
กดดูทั้งหมด

โทร : 0861124210
10
เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "วรนัทธ์ อินบัว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม และ สันติ พ่วงเจริญ. ๒๕๖๒. การเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยตอนใน ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๖-๕๒.

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม ไพลิน จิตรชุ่ม. ๒๕๖๒. การติดตามตรวจสอบแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใ…
กดดูทั้งหมด

โทร : 0625461999
14
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Eng. (Mechanical and Environmental Informatics), Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
M.Eng. (Water Engineering and Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
B.Eng. (Civil Engineering and Management), Sirithon International Institute of Technology, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "Al-Said, T., Yamamoto, T., Madhusoodhanan, R., Al-Yamani, F., Pokavanich, T. (2018) Summer hydrographic characteristics in the northern ROPME Sea Area: Role of ocean circulation and water masses, Estuarine, Coastal and Shelf Science 213, 18-27.

Alosairi, Y. and Pokavanich, T., Al-Sulaiman, N. (2018) Three-Dimensional Hydrodynamic modelling study of reverse estuarine circulatio…
กดดูทั้งหมด

โทร : 0879317444
15
วชิระ ใจงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto, ประเทศญี่ป่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม วิสัย คงแก้ว และ สหัส ราชเมืองขวาง ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2560, หน้า 770-778

พันธ์ุทิพย…
กดดูทั้งหมด

ทวิส น้อยวงษ์
พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1
หนูจี จันทรัตน์
พนักงานทั่วไป
สนธยา ผุยน้อย
สนธยา ผุยน้อย
นักวิทยาศาสตร์
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทองสุข วัดเมือง
ทองสุข วัดเมือง
พนักงานสถานที่

ผลงานของนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล