ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะ

แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) ความหลายหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 2) สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) เทคโนโลยีทางทะเล. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านการประมงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สามารถประกอบอาชีพในสายงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของวิทยาศาสตร์ทางทะเล คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (Marine Science)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ดังนี้

  วิชาเฉพาะบังคับ  (Fundamental courses)    ประกอบด้วย วิชาต่าง ๆ  ดังนี้   
01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง
(Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology)
3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  
(Standard and Regulations on Fishery Products)
1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
(Quality Assurance System in Fishery Industry)
2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  
(Chilling and Freezing  of Fish and  Products)
3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
( Fish Processing Plant Design and Management)
2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ 
( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering)
1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง 
(Basic Research Methods in Fishery Products )
3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : +66 2561 4288
ธีระพงศ์ ด้วงดี
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Sc. (Environmental and Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของหอยทะเลและปลาทะเลวัยอ่อน นิเวศวิทยาทางทะเล การถ่ายทอดปรอทในห่วงโซ่อาหารทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
จินตนา สและน้อย
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, ประเทศไต้หวัน
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานของกุ้งในแนวปะการัง, ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล, การดำน้ำลึกแบบ scuba
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Marine Biological Chemistry), Ehime University ประเทศญี่ปุ่น
M.S. (Marine Biochemistry), Kagawa University, JAPAN
วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Science), James Cook University, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก การจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ขยะทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา :
M.Sc. (Marine Sciences), University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล, นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล, อนุกรมวิธานปู, ขยะทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
จรวย สุขแสงจันทร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พฤติกรรมของสัตว์น้ำ, เทคโนโลยีการทำประมง, ปลาหมึก, พฤติกรรมและชีวประวัติของปลาหมึก
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
สุชาย วรชนะนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Protected Areas Management), The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Coastal and Ocean Engineering), Oregon State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : 02-561-4288
เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแพลงก์ตอนพืชทะเล/ไส้เดือนตัวกลมทะเล สัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
นภาขวัญ แหวนเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Biology) Chiba University, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Life and Earth Science) Chiba University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ ไส้เดือนทะเล หญ้าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
ชาคริต เรืองสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ระบบนิวศแนวปะการัง ระบบนิเวศป่าชายเลน
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Eng. (Mechanical and Environmental Informatics), Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
M.Eng. (Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
B.Eng. (Civil Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : 025614288
วชิระ ใจงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Sc. (Environmental & Symbiotic Sciences), Prefectural University of Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการัง นิเวศวิทยาแนวปะการัง การถ่ายทอดโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติก
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2561 4288
สุรัสวดี สุขีสาร
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ) (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การสำรวจและนวัตกรรมในการบำบัดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม เช่น Per- and Polyfluorinated Substances (PFAS)
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

หนูจี จันทรัตน์
พนักงานทั่วไป
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผลงานของนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล