งานบริการการศึกษา

Link สำหรับ ดาวน์โหลดเอกสารของงานบริการการศึกษา

Download

งานบริการการศึกษา

คำร้องทั่วไป

Download

แบบฟอร์มขอรับทุน

Download

ใบขอลาออก 2 (ใบขอถอนค่าประกันฯ)

Download

แบบฟอร์มฝึกงานภาคสนาม

Download

ใบขอลาออก 1

Download

ตารางเรียน

Download

ฝึกงานนิสิต

แบบบันทึกสำหรับนิเทศการฝึกงานของนิสิต ปฝ.5

Download

แบบแจ้งการนิเทศงานนิสิตฝึกงาน ปฝ.4

Download

แบบประเมินผลการฝึกงานภาคสนาม ปฝ.3

Download

คู่มือและแบบบันทึกการฝึกงาน ปฝ.2

Download

แบบแสดงความจำนงขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม ปฝ.1

Download

แนวปฏิบัติการดำเนินการฝึกงานของนิสิต

Download