คณะประมงใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการกำหนดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), วท.บ. (ประมง) หรือ Bachelor of Science (Fisheries) ประกอบด้วย 6 สาขา และ 1 โครงการ ดังนี้

  • สาขาการจัดการประมง
  • สาขาชีววิทยาประมง
  • สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
  • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนกัน คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ซึ่งนิสิตต้องผ่านการเรียนอย่างน้อย 126 หน่วยกิต โดยที่ 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์  หรือ 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ต้องการศึกษาในคณะประมง สามารถสมัครผ่านระบบการรับเข้าศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดของวิธีการสมัครเข้าเรียนข้างต้น    ซึ่งนิสิตของคณะประมงเมื่อเข้าศึกษา ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และวิชาเฉพาะในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร