วิชิต เสมาชัย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สุทิน สมบูรณ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
อนุกูล เอมอิ่ม
นักวิชาการประมง

ประกาศ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ