สุทิน สมบูรณ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
อนุกูล เอมอิ่ม
นักวิชาการประมง
วิชิต เสมาชัย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ