ประกาศคณะประมง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2561

Download

แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของหน่วยงานในระดับภาควิชา

Download

หลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

Download

แนวทางการสนับสนุนและส่งเสิรมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติของหน่วยงานในระดับภาควิชา

Download