คณะประมงมีสถานีวิจัย 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การฝึกงานนิสิต เป็นสถานที่สำหรับการทำการวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต และเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ประกอบด้วย

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม