ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีภารกิจการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ประมง มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาเคมี ชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์ประมง การดูแลระหว่างการจับ การขนส่ง และหลังการจับสัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ประมง และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากผลิตผลทางการประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของผลิตภัณฑ์ประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ดังนี้

01254221 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ(Fishery Product Nutrition) 3 (3-0-6)
01254271 หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง (Principle of Post-Harvest and Fishery Products Technology) 3 (3-0-6)
01254311 จุลชีววิทยาประมง  (Fishery Microbiology) 3 (2-3-6)
01254311 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254321 เคมีของผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254322 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง  (Microbiology of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254341 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง  (Quality Control of Fishery Products) 3 (2-3-6)
01254342 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง  (Standard and Regulations on Fishery Products) 1 (1-0-2)
01254343 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  (Quality Assurance System in Fishery Industry) 2 (2-0-4)
01254351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง  ( Fishery Products Development) 2 (2-0-4)
01254371 การแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  (Chilling and Freezing  of Fish and  Products) 3 (3-0-6)
01254372 หลักการแปรรูปสัตว์น้ำ (Principle of Fish Processing) 3 (2-3-6)
01254373 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing for Fishry Products) 3 (2-3-6)
01254374 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง ( Fishery Product Packaging Technology) 2 (2-0-4)
01254381 การออกแบบและการจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ( Fish Processing Plant Design and Management) 2 (2-0-4)
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง  ( Principle of Fishery Products Engineering) 3 (3-0-6)
01254462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ ( Laboratory in Principle of Fishery Products Engineering) 1 (0-3-2)
01254491 เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางผลิตภัณฑ์ประมง (Basic Research Methods in Fishery Products ) 3(1-6-5)
01254497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01402301 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry) 3(3-0-6)
01402301 ชีวเคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : 029428644-5
ปัทมา ระตะนะอาพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วทด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วทม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
วทบ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
1009

โทร : 0899288769
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วทม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วทบ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
1010

โทร : 0814592125
เยาวภา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Chemical Engineering) The University of Queensland Australia 2542
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2534
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2531
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2561. ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้าร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2), 145-148.
ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2559. ผลของอุณหภูมิและความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 4… กดเพื่อดูทั้งหมด
1473

โทร :
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
1595

โทร : 029428644 ต่อ 126
นวพร วรรณวิศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2549
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2543
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
2310

โทร : 0898915267
กังสดาลย์ บุญปราบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D (Bioresources Science)/Applied chemistry resources/Tottori University/ ประเทศญี่ปุ่น/2546
วท.ม.(จุลชีววิทยา)/จุลชีววิทยา/มหาวิทยาเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2538
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)/เกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ประเทศไทย/2532
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "รติกร สมิตไมตรี, จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ. 2562. องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435) 27(4): 706-716.

ทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Kazuya Watanabe 2559. การสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอน… กดเพื่อดูทั้งหมด
3614

มีนา ปานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดวงเดือน วารีวะนิช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พิศมัย ศรีจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประภา รุ่งเรือง
ประภา รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่

ผลงานของนิสิต ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง