วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
นาย
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย