วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
ฐิติญา อรชุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วาสนา อากรรัตน์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์
นักวิจัยชำนาญการ (ดร.)
ปณิธาน แก้วจันทวี
นักวิชาการประมงชำนาญการ
รุ่งทิวา คนสันทัด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ธีระพงษ์ ทองดี
พนักงานทั่วไป
จักพันธ์ แดงกระจ่าง
พนักงานทั่วไป
ภานุมาศ หุ่นยนต์
พนักงานทั่วไป

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา