วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
ฐิติญา อรชุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วาสนา อากรรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์
นักวิจัยชำนาญการ (ดร.)
ปณิธาน แก้วจันทวี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ธีระพงษ์ ทองดี
พนักงานทั่วไป
ภานุมาศ หุ่นยนต์
พนักงานทั่วไป
จักพันธ์ แดงกระจ่าง
พนักงานทั่วไป

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา