SDGs 13 climate actions (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ)

13.3.1 มีการจัดโครงการการศึกษา การรณรงค์หรือการให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นเกี่ยวกับความเสี่ยง ผลกระทบ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
         ???? โครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด วบคู่กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
              คณะประมง มีการจัดทำ Floating Solar 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงไร้ก๊าซเรือนกระจก และบริเวณร้านชอบปลาชุมไร้ก๊าซเรือนกระจกในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ กำลังการผลิต 39.06 กิโลวัตต์พีค (53.1045 แรงม้า) ณ บ่อน้ำหน้าคณะประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม และการทดลองโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Zero Emission Building) ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งพลังงานไทย ???? รายละเอียดเพิ่มเติม
          ???? #Green Faculty???? #พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต
              คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างสังคมแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้นำจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar) มาใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานของคณะประมง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน ยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแผนงานของคณะประมง ในด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(BCG) ???? รายละเอียดเพิ่มเติม
         ???? การติดแผงโซลาร์ผลิตไฟฟ้าบนเรือวิจัย Kasetsart One
              คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่สอนนิสิตให้เข้าใจถึงโลกยุคใหม่ เราจึงเดินหน้าโครงการไฟฟ้าหมุนเวียนแบบไม่หยุด ด้วยการติดแผงโซลาร์ผลิตไฟฟ้าบนเรือวิจัย Kasetsart One ซึ่งเป็นเรือวิจัยทางทะเลลำเดียวของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีศักยภาพในการวิจัยในอ่าวไทยและทั่วพื้นที่ EEC เรือใช้ประโยชน์ทั้งการวิจัยในประเทศและโครงการอินเตอร์ ฝึกนิสิต ทำกิจกรรมเฉพาะด้าน ฯลฯ ไม่ใช่เฉพาะคณะประมงเท่านั้น เรือให้บริการทุกสถาบันการศึกษา เรือลำนี้มีฐานที่ตั้งอยู่ศรีราชา เพราะสถานีของคณะประมงอยู่ที่นั่น เมื่อติดตั้งแผงโซลาร์บนเรือสำเร็จ เราเก็บไฟไว้ในแบต เพื่อใช้ในงานวิจัยต่างๆ ยังช่วยประหยัดน้ำมันและลดก๊าซเรือนกระจก  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

13.3.2 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ และเผยแพร่ให้รัฐบาลท้องถิ่นและ/หรือชุมชนในพื้นที่รับทราบ

13.3.3 มีการร่วมมือในการวางแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

13.3.4 ให้ข้อมูลและสนับสนุนระบบการเตือนภัยล่วงหน้าหรือติดตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภัยพิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือ ภูมิภาค
            ???? จัดทำสถานีวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบ real time
                 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สสน.ในการจัดทำสถานีวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบ real time แห่งแรกของประเทศไทย ณ สถานีวิจัยและพัฒนาการประมงศรีราชา  เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะนำมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

13.3.5 คณะฯ มีการร่วมมือกับองค์กร NGO ในการวางแผนรับมือต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือไม่
            ???? ร่วมมือกับสิงห์ เอสเตท  ทำค่ายผู้นำเยาวชน  รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน
                 คณะประมง มก. มีความร่วมมือกับสิงห์ เอสเตท  ทำค่ายผู้นำเยาวชน  รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre – EEC THAILAND) โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่ชุมชนเมือง ภูเขา และทะเล ได้ผสานการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขา ทะเล จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้เยาวชนได้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของธรรมชาติ ป่าไม้ และทะเล รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อนที่รุนแรง ซึ่งเกิดจากมนุษย์ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์เพื่อให้เยาวชนได้นำไปปฏิบัติและส่งต่อองค์ความรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลก และแก้ไขวิกฤตโลกร้อนในอนาคต  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม