วันที่ 3 เมษายน 2567 ประกาศของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นชอบโครงสร้างใหม่ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำหรับหน่วยงานย่อยใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สังกัดภายใต้ศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายปิยะวัฒน์ พรมรักษา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
ว่าที่ร้อยตรี พูนสิน กันทา
อาจารย์(ดร.)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
ติดต่อสอบถาม