ปณิธานและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล


ปรัชญา ปณิธาน

FISH
Family = ผูกพัน
Intelligence = สร้างสรรค์ปัญญา
Spirit = นำพาสำนึกดี
Honesty = มีความซื่อสัตย์
ผูกพัน สร้างสรรค์ปัญญา นำพาสำนึกดี มีความซื่อสัตย์


เป้าหมาย

1) เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) เป็นผู้นำการวิจัย และนวัตกรรมด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4) ชุมชนและสังคมมีความเข้มเแข็งจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ 
5) ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
6) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล