SDGs 17.partnerships for the goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.2.1 มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
               ???? บุคลากรคณะประมง ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

17.2.2 เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ (เช่น หน่วยงานรัฐ/เอกชน/NGO) เพื่อร่วมหาแนวทางบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
           ???? บุคลากรคณะประมง ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายพิเศษในการประชุม
                
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อภิปรายพิเศษ เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย” (Marine debris crisis) ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

17.2.3 มีความร่วมมือระดับนานาชาติในการรวบรวมข้อมูล/หรือตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

17.2.4 มีความร่วมมืองานวิจัยและข้อปฏิบัติในการแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

17.2.5 ร่วมมือกับ NGO/ภาคธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)