เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1
สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต และการวิจัย ระวางขับน้ำ 87 ตันกรอส