แอปพลิเคชันนิล 4.0

แอปพลิเคชันนิล 4.0 เป็นการพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำ โดยการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือAI เข้ามาช่วยในเรื่องของการเตือนภัย กรณีของสภาพอากาศและการเชื่อมโยงไปยังข้อแนะนำการให้อาหาร โดยการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปลานิลทั่วประเทศไว้ในเว็บไซต์เดียว โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ “บิ๊กนิล” (Bignin) ซึ่งเว็บไซต์นี้จะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นเวอร์ชั่นใหม่ และจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลานิล ในการบริหารจัดการการเลี้ยงได้อย่างครบวงจรและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-2924 ทางอีเมล ffiswrt@ku.ac.th

ที่มา: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=67748