2023-08-05ถึง2023-08-07

▶️วันที่ 5-7 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการทำงานโครงการ OQEANOUS Plus* ได้รับเชิญจาก Tokyo University of marine Science and Technology ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 
ช่วงเช้า เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการร่วมกับนิสิตโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Short Term Program; STP summer school) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 ณ Faculty of Marine Engineering, Tokyo University of Marine Science and Technology วิทยาเขต Etchujima
ช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการร่วมกับนิสิตโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Short Term Program; STP summer school) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 ณ Graduate School of Marine Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology 

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-08-05ถึง2023-08-07

▶️วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมติดตามและประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการหลักสูตรระยะสั้น (Short Term Program; STP summer school) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 โดยนิสิตคณะประมง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มี 3 ราย ดังนี้ นายพุทธายะ กำเนิดศิริ  (Pudthaya Kumnerdsiri) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1 นายนิติธร จันทร์เพ็ญ (Nititorn Chanpen) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3 และนางสาวณัฐธนนันทร์ พันธุ์ศรี (Natthananan Phansri) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 โดยผลการนำเสนอเรื่อง นิสิตกลุ่มของนางสาวณัฐธนนันทร์ พันธุ์ศรี ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น

2) โครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะ 1 ภาคการศึกษา (International Joint Program; IJP) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2023-2023 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหว่าง เมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยนิสิตคณะประมง ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวพิชญา เสวกวรรณ (Pitchaya Sawekwan) และนางสาวจิรนันท์ คำพุฒ (Jiranan Khamput) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 1

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-08-05ถึง2023-08-07

▶️วันที่ 7 สิงหาคม 2566 
ช่วงเช้า เข้าร่วมประชุมโครงการ OQEANQUS Plus ครั้งที่ 18 ณ TUMSAT Hakuyo Hall (2F Multipurpose Room), Tokyo University of Marine Science and Technology โดยมีผู้แทนคณะกรรมการทำงานโครงการ OQEANOUS Plus จาก 7 มหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพ Agreement on student and credit exchange for campus Asia Plus Program และประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือและปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร รวมทั้งจำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วงบ่าย เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงและข้อบังคับร่วมกันกับกับคณะทำงานหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program; DDP) ระดับปริญญาโท สาขา Marine Science and Technology between Kasetsart University (KU), Thailand and Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT), Japan โดยมี ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกในกลุ่มอาเซียนที่ดำเนินกิจกรรมหลักสูตรสองปริญญา
โดยนิสิตคณะประมง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ นายกวิน ศรีมาก (Kawin Sreemak) จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1                 
* โครงการ OQEANOUS Plus เป็นโครงการความร่วมมือหลักสูตร 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Tokyo University of Marine Science and Technology (ประเทศญี่ปุ่น) Shanghai Ocean University (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) Korea Maritime and Ocean University (ประเทศเกาหลี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) IPB University (ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย) และ Universiti Malaya (ประเทศมาเลเซีย) ร่วมจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program; DDP) หลักสูตรการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ภาคการศึกษา (International Joint Program; IJP) และหลักสูตรการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Term Program; STP) ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตร่วมกันได้

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-04-24ถึง2023-04-29

▶️ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารคณะประมง นำโดย ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกาะชิโคกุและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Reconnect และร่วมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีบุคลากรของคณะประมงจบการศึกษาและมีการวิจัยร่วมในอดีต  ซึ่งประกอบด้วย Faculty of Agriculture and Marine Resource Science - Kochi University, Faculty of Agriculture-Kagawa University, Center for Environmental Studies-Ehime University และ Research Center for Applied Mechanics-Kyushu University การนี้ตัวแทนของคณะประมงได้รับการต้อนรับจาก Prof.Katsutohsi SAKURAI อธิการบดีของ Kochi University และ Prof. Hiroshige NISHINA อธิการบดีของ National University Corporation Ehime University

ดูภาพเพิ่มเติม