คณะประมงได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร เป็นระยะเวลาเรียน 4  ปี  ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่คณะประมงเปิดสอน มี 5 ภาควิชา ดังนี้

โดยได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนกัน คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ซึ่งนิสิตต้องผ่านการเรียนอย่างน้อย 138 หน่วยกิต โดยที่ 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์  หรือ 2-3 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ต้องการศึกษาในคณะประมง สามารถสมัครผ่านระบบการรับเข้าศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดของวิธีการสมัครเข้าเรียนข้างต้น    ซึ่งนิสิตของคณะประมงเมื่อเข้าศึกษา ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และวิชาเฉพาะในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม