SDGs 14 life below water
(การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

14.2.1 มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืด เช่น การจัดการชลประทาน การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นหรือระดับชาติ     

           คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืดให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นหรือระดับชาติอย่างต่อเนื่องครอบคลุมด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจดังกล่าว คือ ภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา และสถานีวิจัยประมง 5 สถานี คือ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน   ????รายละเอียดเพิ่มเติม

14.2.2 มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือโปรแกรมดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
         ???? ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
             โครงการขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นที่ลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นโครงการวิจัยที่สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งวัตถุประสงค์ คือ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทย รวมทั้งการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  โดยคัดเลือกพื้นที่อำเภอปะทิว และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆในการทำธนาคารปูม้าให้กับชุมชน  ตามแนวทาง BCG Model ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และขยายผลสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีของชุมชนตำบลคลองวาฬ    ????รายละเอียดเพิ่มเติม

         ???? พัฒนาแอปพลิเคชั่นนิล 4.0 เวอร์ชั่น 2
              ในปี 2560 ทางคณะประมงฯได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘นิล4.0’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล ล่าสุดในปี 2563 มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนิล 4.0 เวอร์ชั่น 2 ซึ่งจะมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือAI เข้ามาช่วยในเรื่องของการเตือนภัย เช่น กรณีของสภาพอากาศและจะเชื่อมโยงไปยังข้อแนะนำการให้อาหารปลา และมีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปลานิลชั่วประเทศไว้ในเว็บไซต์เดียว ชื่อเว็บไซต์ ‘บิ๊กนิล’ ฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล และทางการโดยเฉพาะกรมประมง    ????รายละเอียดเพิ่มเติม

14.2.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสานึกต่อการทำประมงเกินขนาด การทำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการทำประมงแบบทำลายล้าง
           ???? คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในปี 2561 มีวัต๔ุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต  ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  อันจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง นิสิตนักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายประมง และสามารถดำเนินกิจกรรมทางการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา IUU Fishing การลดความขัดแย้งทางการประมง และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป และได้มีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมงและระบบสืบค้นให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง และประชาชนทั่วไป   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

14.3.1 มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ระบบนิเวศแหล่งนาและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
         ???? ขาแท่นหลุมปิโตรเลียม สู่บ้านหลังใหม่ให้สัตว์ทะเล
              เป็นโครงการนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น มาจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำร่องในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี” เริ่มศึกษาโครงการนำร่องในปี 2556 และในปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขาแท่นหลุมปิโตรเลียม ในอ่าวไทยมาจัดวางเป็นปะการังเทียม และศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่จัดวาง ผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพอใจ ขาแท่นแรกเริ่มจัดวางเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 และขาแท่นสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทางทะเลเป็นที่เรียบร้อย   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

         ???? คอนกรีตผสมจากเปลือกหอยแมลงภู่  
             หนึ่งในงานวิจัยของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางใหม่ในการกำจัดซากเปลือกหอยโดยนำเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ กระถางต้นไม้ แผ่นทางเดิน เป็นต้น  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะ และยังเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยที่เหลือทิ้ง  นับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ ลดความต้องการพื้นที่ในการฝังกลบขยะ และลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้เองในครัวเรือนหรือชุมชนที่มีปริมาณเปลือกหอยเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก นำไปต่อยอดในการทำเป็นอาชีพเสริมให้กับแรงงานที่รับจ้างแกะหอยได้อีกด้วย นับเป็นการกำจัดเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งแบบเบ็ดเสร็จ    ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

14.3.3 มีการดำเนินการ (วิจัยหรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม) ในการรักษาหรือฟื้นฟูระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศที่ถูกคุกคาม

         ????  โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
                
ปตท.สผ. ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิด "โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล" โดยการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทัพเรือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในแนวคิดเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ประชุมร่วมกันที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีนั้น คือ "การสร้างแหล่งดำน้ำโดยมนุษย์" (Man-made Dive sites) เพราะจากการศึกษาพบว่า หากแนวปะการังบริเวณใด ได้รับความนิยมมาก ผลกระทบต่อปะการังย่อมสูงตามไปด้วย ขณะที่การปิดจุดดำน้ำหรือประกาศห้ามการท่องเที่ยวตามแนวปะการังไม่ใช่เรื่องง่าย และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในท้องถิ่นและธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น หากสามารถสร้างแหล่งดำน้ำทดแทนได้ ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติให้มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

         ???? ขาแท่นหลุมปิโตรเลียม สู่บ้านหลังใหม่ให้สัตว์ทะเล
              เป็นโครงการนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น มาจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำร่องในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี” เริ่มศึกษาโครงการนำร่องในปี 2556 และในปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขาแท่นหลุมปิโตรเลียม ในอ่าวไทยมาจัดวางเป็นปะการังเทียม และศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่จัดวาง ผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพอใจ ขาแท่นแรกเริ่มจัดวางเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 และขาแท่นสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทางทะเลเป็นที่เรียบร้อย   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

          ???? โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะทะเล
              ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะทะเล ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีจัดการขยะอย่างเหมาะสม และมีจิดสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

14.3.4 มีการวิจัยหรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือแนวปฏิบัติที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ

         ???? โครงการการศึกษาไมโครพลาสติก
              ปตท.สผ.
ได้ลงนามความร่วมมือกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการหรือกิจกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับมหาสมุทร โดยจะนำร่องด้วยการศึกษาไมโครพลาสติก ในพื้นที่ไกลฝั่งของอ่าวไทย โดยใช้ “แมนต้า” เครื่องเก็บไมโครพลาสติกที่ทันสมัยที่สุดของไทย   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

         ???? ขาแท่นหลุมปิโตรเลียม สู่บ้านหลังใหม่ให้สัตว์ทะเล
              เป็นโครงการนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น มาจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำร่องในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี” เริ่มศึกษาโครงการนำร่องในปี 2556 และในปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขาแท่นหลุมปิโตรเลียม ในอ่าวไทยมาจัดวางเป็นปะการังเทียม และศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่จัดวาง ผลการศึกษาออกมาเป็นที่น่าพอใจ ขาแท่นแรกเริ่มจัดวางเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 และขาแท่นสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทางทะเลเป็นที่เรียบร้อย  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

          ???? พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
              บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบโซลาร์ลอยน้ำ
ผลิตไฟ 39.5 กิโลวัตต์ ให้แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำให้แก่พิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับหนองบึงส่วนใหญ่ของไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย อีกทั้งที่คณะประมงยังมีการศึกษาวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดใต้แผงโซลาร์ลอยน้ำ และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้นวัตกรรมแผงโซลาร์ลอยน้ำในประเทศไทยสำหรับการทำเกษตรกรรม หรือกสิกรรมในอนาคต   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

          ???? โครงการ การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการผลิตปลาเทราต์สายรุ้ง
               คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาเทราต์สายรุ้งในระบบน้ำปิดแบบหมุนเวียน เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบที่มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับและพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาเทราต์สายรุ้งของประเทศไทยภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการผลิตปลาเทราต์สายรุ้ง โดยได้เริ่มดำเนินงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลาการวิจัย 18 เดือน จากผลการดำเนินการวิจัยพบว่า การเลี้ยงปลาเทราต์สายรุ้งในระบบน้ำปิดแบบหมุนเวียน มีศักยภาพการผลิตปลาเทราต์สายรุ้งที่ดีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างงานและรายได้ที่มั่นคง โดยทางคณะผู้วิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาเทราต์สายรุ้งในประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต    ????รายละเอียดเพิ่มเติม    

14.4.2 มีการดำเนินแนวทางในการลดขยะพลาสติกภายในคณะ
           คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดำเนินการในการจัดขยะพลาสติกภายในคณะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้ตระหนักรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิลที่ทุกคนสามารถนำไปทำตามได้ง่าย ๆ และผลของการตระหนักรู้นี้ คณะประมงได้ต่อยอดด้วยการรีไซเคิลขวดพลาสติก ด้วยกิจกรรมขวดน้ำแลกซื้อ   ????รายละเอียดเพิ่มเติม
 

14.5.1 มีนโยบายการลดผลกระทบทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ
          ???? พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
              บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน) มอบโซลาร์ลอยน้ำ
ผลิตไฟ 39.5 กิโลวัตต์ ให้แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำให้แก่พิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับหนองบึงส่วนใหญ่ของไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย อีกทั้งที่คณะประมงยังมีการศึกษาวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดใต้แผงโซลาร์ลอยน้ำ และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้นวัตกรรมแผงโซลาร์ลอยน้ำในประเทศไทยสำหรับการทำเกษตรกรรม หรือกสิกรรมในอนาคต   ???? รายละเอียดเพิ่มเติม


14.5.3 มีการพัฒนาและสนับสนุนโครงการหรือแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่พิทักษ์หรือรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ
           ???? ร่วมสนับสนุนแคมเปญ "เกี่ยวช่วยโลก"
                คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนแคมเปญ เกี่ยวช่วยโลก จาก“น้ำดื่มสิงห์” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาดื่มน้ำขวดแก้วมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณขยะจากร้านค้า องค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภค  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

            ???? โครงการ “มีนกรพาปลาไปปล่อย K&U Together"
                 เนื่องในวันออกพรรษา (2 ตุลาคม พ.ศ. 2563) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “มีนกรพาปลาไปปล่อย K&U Together” ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ. นนทบุรี นำโดยผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ดร.ศิริสุดา จำนงทรง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.วชิระ ใจงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.สหภพ ดอกแก้ว หัวหน้าศูนย์ปลาสวยงาม บุคลากร นายกสโมสรและผู้แทนสโมสรนิสิตคณะประมง และนิสิตคณะประมง  เพื่อผสมผสานการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินการพัฒนาตนเองต่อเนื่องถึงการพัฒนาสังคมในระดับมหาวิทยาลัยและสังคมร่วมรวม   ????รายละเอียดเพิ่มเติม

14.5.4 มีการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการรักษาระบบนิเวศในน้ำ
           ???? โครงการขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
                
 เป็นโครงการวิจัยที่สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทย รวมทั้งการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  โดยคัดเลือกพื้นที่อำเภอปะทิว และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆในการทำธนาคารปูม้าให้กับชุมชน  ตามแนวทาง BCG Model ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และขยายผลสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีของชุมชนตำบลคลองวาฬ    ????รายละเอียดเพิ่มเติม

           ???? ร่วมจัดโครงการ"การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ"
                 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะประมง ร่วมกับ มูลนิธิไอวีแอล และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ” แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่เข้ามาศึกษาฝึกงานในพื้นที่ จำนวน 2 รุ่น รวม 116 คน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการลดปริมาณขยะที่จะออกสู่ธรรมชาติ  ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

          ???? จัดทำสถานีวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบ real time
               คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมมือกับ สสน.ในการจัดทำสถานีวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบ real time แห่งแรกของประเทศไทย ณ สถานีวิจัยและพัฒนาการประมงศรีราชา เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะนำมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป ????รายละเอียดเพิ่มเติม

14.5.5 มีกลยุทธ์ในการจัดการลุ่มน้ำบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่      
         ????  วิกฤตการณ์  “เอเลี่ยนสปีชีย์”  บุกระบบนิเวศน์เมืองไทยยังคงแผ่ขยายยากที่จะควบคุม โดยเฉพาะกรณีปลาเอเลี่ยนอย่าง “ปลาดุกบิ๊กอุย” ที่สายบุญนิยมนำมาปล่อยสู่แม่น้ำลำคลองนับเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อระบบนิเวศน์ เพราะการรุกรานของปลาเอเลี่ยนสปีชี่ย์ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นรุนแรงถึงขั้นสูญพันธุ์   
          ด้านนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายว่าปลาดุกเป็นปลาที่กินไม่เลือกยิ่งปลาดุกบิ๊กอุยที่มีขนาดใหญ่ กินจุ โตไว นิยมเลี้ยงไว้เพื่อขาย ความที่ตัวใหญ่กว่าปกติจึงแทบไม่มีปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าตามธรรมชาติมากิน หากนำปลาดุกจำพวกนี้ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลอง ย่อมทำให้เกิดปัญหา รุนแรงต่อระบบนิเวศน์ตามมา ????รายละเอียดเพิ่มเติม