คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ehime university, Nagoya university Jamstec และ Kagawa university ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Eutrophication in the Inner Gulf of Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันบริเวณอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดจากการความไม่สมดุลของทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ในระบบนิเวศแหล่งน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ  โดยใช้เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกปฏิบัติภารกิจสำรวจวิจัยและเก็บตัวอย่างสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวไทยตอนใน

#ข้อมูลเรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์1 เป็นเรือสำรวจวิจัยขนาด 87 ตันกรอส มีภารกิจในด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัยของนิสิต นักวิจัย และคณาจารย์ โดยเรือมีขีดความสามารถในด้านการสำรวจวิจัยสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำรวจทรัพยากรประมงด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิดต่างๆ และสามารถติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะกิจ ตามงานสำรวจวิจัยเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกเดินเรือ งานช่างกลเรือ การดำรงชีพและความปลอดภัยในเรือ ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลภารกิจ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยประมงศรีราชา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3831-1379  


วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 เรือสำรวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกปฏิบัติภารกิจสำรวจวิจัยและเก็บตัวอย่างสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวไทยตอนใน ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Eutrophication in the Inner Gulf of Thailand  โดยมีสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลภารกิจ