คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phones
Support: +66-2942-8894
งานบริหารและธุรการ: +66-2942-8894
ช่วงเวลาติดต่อ: 8.30 - 16.30 น.
Email : fis@ku.th
หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน เบอร์โทรภายนอก
คณบดี 644083 02-942-8936
เลขานุการคณะประมง 644084 -
งานบริหารและธุรการ 644076 02-942-8894
งานบริการการศึกษา 644077 -
งานคลังและพัสดุ 644078 -
งานแผนและประกันคุณภาพ 644079 -
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 644080 -
ภาควิชาการจัดการประมง 644800 02-579-7642 , 02-561-1947
ภาควิชาชีววิทยาประมง 644094,644095 02-942-8701
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 644092,644093 02-942-8644
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 02-579-2924
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 641678,641381 02-561-4288
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ 644079 -
ห้องสมุด 644071 -
งานวารสารฯ 644085 -