คณะประมง

เอกสารแนะนำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

ตำราวิชาการ

จากต้นน้ำถึงปากแม่น้ำ บทบาททางนิเวศอุทกวิยาและการจัดการเชิงอนุรักษ์

Download

เส้นทางปลาทูอ่าวไทย ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Download

เอกสารอบรม

เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น
"Intensive Aquaculture System" Food web

Download

เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น
"Intensive Aquaculture System" Contribution of fish

Download

เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น
"Intensive Aquaculture System" chemistry and microbes

Download

เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น "Intensive Aquaculture System" nutrition

Download

เอกสารศูนย์วิจัยฯ

คู่มือการเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม คู่มือการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามอย่างถูกวิธี

Download