ภาควิชาชีววิทยาประมง

ภาควิชาชีววิทยาประมงมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาที่เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาด้านการประมงทุกสาขา ได้แก่ องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงทั้ง ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอน สาหร่าย พรรณไม้น้ำ หญ้าทะเลและป่าชายเลน องค์ความรู้ทางด้านระบบนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งวิชาการระดับประยุกต์ ในสาขาการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง โรคปรสิต และการจัดการสภาวะสุขภาพสัตว์น้ำ การยกระดับคุณภาพของทรัพยากรประมงจาการพัฒนาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและการศึกษาด้านพิษวิทยาแหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากร

ปัจจุบันภาควิชาชีววิทยาประมง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก บัณฑิตที่จบทางด้านสาขาชีวิทยาประมงสามารถเข้าทำงานได้หลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฟาร์มเอกชน บริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำภาควิชาได้ที่ เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาชีววิทยาประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
 

 

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses) หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาชีววิทยาประมง ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : +662 942 8701
ไพลิน จิตรชุ่ม
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : แพลงก์ตอนวิทยา
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่ายสีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
พัชรี ครูขยัน
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาทางน้ำ, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปรด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วทบ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พลวัตประชากรสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร :
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Environmental Sciences), Ehime University, ประเทศญี่ปุ่น
M.Sc. (Environmental Sciences), Kagawa University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การประเมินสถานภาพกำลังผลิตและมลภาวะทางน้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
ปรัชญา มุสิกสินธร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, ประเทศญี่ปุ่น
M.S. (Fisheries Science), Tokyo University of Fisheries, ประเทศญี่ปุ่น
B.S. (Icthyology), Tokyo University of Fisheries, ประเทศญี่ปุ่น
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร :
สมหมาย เจนกิจการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
นิติ ชูเชิด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Molecular Biotechnology), Hiroshima University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สุขภาพสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ไวรัสวิทยา และ เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Ecotoxicology) University of Stirling, ประเทศอังกฤษ
M.S. (Aquaculture), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน, เกษตรผสมผสาน, พิษวิทยาทางน้ำ, สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
สันติ พ่วงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
จันทนา ไพรบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : Tel +662 942 8701
ปิยจิต ประทีปะเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
M.S. (Fisheries and Allied Aquaculture), Auburn University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ระบบนิเวศรักษาแหล่งน้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +669 6801 1974
ถิรวัฒน์ รายรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.ภก.)
การศึกษา :
Ph.D. (Veterinary Medicine) National Chung Hsing University, สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย


หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เภสัชวิทยาของสัตว์น้ำ เภสัชจลนศาสตร์ ยาต้านจุลชีพ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +662 942 8701
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Biology), Victoria University of Wellington, ประเทศนิวซีแลนด์
M.S. (Agriculture), Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สาหร่ายวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ วิวัฒนาการและวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

ศิลป์ชัย มณีขัติย์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นภัสรา ชุมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ

ผลงานวิจัย ภาควิชาชีววิทยาประมง

ผลงานของนิสิต ภาควิชาชีววิทยาประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง