ภาควิชาชีววิทยาประมง

ภาควิชาชีววิทยาประมงมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาที่เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาด้านการประมงทุกสาขา ได้แก่ องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงทั้ง ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอน สาหร่าย พรรณไม้น้ำ หญ้าทะเลและป่าชายเลน องค์ความรู้ทางด้านระบบนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งวิชาการระดับประยุกต์ ในสาขาการประเมิณสภาวะทรัพยากรประมง โรคปรสิต และการจัดการสภาวะสุขภาพสัตว์น้ำ การยกระดับคุณภาพของทรัพยากรประมงจาการพัฒนาระบบนิเวศน์แหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและการศึกษาด้านพิษวิทยาแหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากร

ปัจจุบันภาควิชาชีววิทยาประมง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก บัณพิตที่จบทางด้านสาขาชีวิทยาประมงสามารถเข้าทำงานได้หลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง ศูฯย์พัฒนาการประมงแห่งเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฟาร์มเอกชน บริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ประจำภาควิชาได้ที่ เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาประมง

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาชีววิทยาประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
 

 

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses) หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาชีววิทยาประมง ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : 0846563654
1
ชัชรี แก้วสุรลิขิต
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา :
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
วท.บ. (ประมง) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2534
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร :
2
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร :
5
สมหมาย เจนกิจการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร :
6
นิติ ชูเชิด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 0868129822
7
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปริญญาเอก สาขาพิษนิเวศวิทยา , ม.สเตอลิงค์, อังกฤษ, 2549
ปริญญาโท สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,ประเทศไทย, 2536
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 0891256694
9
พัชรี ครูขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2559
วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2546
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2541
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : "- พัชรี ครูขยัน. 2560. การสำรวจปรสิตที่ซี่เหงือกของปลากดหัวแข็ง (Arius maculates) จากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 11(1): 55-66.
- พัชรี ครูขยัน, เกษมณี สวนสี และ ศุภาพิชญ์ วิสาวะโท. 2561. ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของคลอโรไซลินอลต่อการนำสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาทอง (Carassius auratus). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธ…
กดดูทั้งหมด

โทร : 0867880646
11
จันทนา ไพรบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปรัชญาดุษฎีบัฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ปี 2551
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ปี 2546
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย ปี 2542
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร :
12
ปิยจิต ประทีปะเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

โทร : 0968011974
13
ถิรวัฒน์ รายรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

ศิลป์ชัย มณีขัติย์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
จิระ ภูมิขนอน
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
อุมาพร บัวคำภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลงานของนิสิต ภาควิชาชีววิทยาประมง