นาง
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง