พรณิภา ทองนุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วีรกิจ จรเกตุ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
วีรพัฒน์ จูฑะสุต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ณัฐชพร ทองดอนแช่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ