ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

▶️วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ และนายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ให้การต้อนรับ Miss Somsiri Paopiamsap, Chief Executive Officer, Piamsup 59 Co., Ltd. และ Mr.Thanong Ath Bounnaphonh, Chief Executive Officer, Aqua Pro Co., Ltd. และคณะผู้ติดตาม จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าพบเพื่อร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-03-25

▶️วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้การต้อนรับ Professor Ze-xin Fan และคณะนักวิจัย Luxiang Lin, Xiaodong Yang, Yajun Chen, Hua Lin, Shangwen Xia, Peili Fu, Yuebo Su จาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences (CAS) มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนาม "Agreement on the Establishment of An Ecological Research Station" ระหว่าง Southeast Asia Biodiversity Research Institute (SEABRI), CAS กับ ACRSD คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2523-12-15 ถึง 2024-01-06

▶️วันที่ 5 มกราคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สหภพ ดอกแก้ว และอาจารย์ ดร.พูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 3 คน ที่ผ่านการฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนิสิตและบุคลากร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของคณะประมง กับ Can Tho University ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. Mr.NGUYEN  THANH  PHU, 2. Mr. NGUYEN  TAN  LOI  และ 3. Ms. LY THI  HUYEN ณ ห้อง 301 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2566-09-07

▶️วันที่ 7 กันยายน 2566 ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ของนายอารัช หยังหลัง และนายอิศเรศ พวงทอง เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา(KU-OUC Dual Degree Program) ระหว่างหลักสูตร Master degree in Agriculture, College of Fisheries, College of Fisheries (OUC) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)(KU) จาก Prof. Li Qi, Dean of College of Fisheries Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Li Jingyu, Acting Director of Sino-Thai Center on Marine and Fishery Sciences เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2566-06-08

▶️วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในบันทึกความร่วมมือทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงกับทางคณะจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย นำโดย Prince Chike Okoli, Project Coordinator ของ Thai Agro and Allied Industries Limited, Mr.Paul Swem, Ms.Chinwe Ezirim ทั้งนี้เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ณ ห้องปลาชุม ร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2565-06-24

▶️วันที่ 24 พ.ค. 2566 รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามและส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Agreement for the Double Degree Program of the Master’s Level in the Field of Marine Science and Technology between Kasetsart University (KU), Thailand and Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT), Japan โดยมี Professor Dr. Ikuo Hirono ผู้แทนจาก TUMSAT พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

2565-07-29

▶️พิธีลงนาม Agreement on Student and Credit Exchange For Campus Asia Plus Program ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือหลักสูตร 7 มหาวิทยาลัย จัดเรียนการสอนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักเรียน และหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo University of Marine Science and Technology; TUMSAT) ประเทศจีน (Shanghai Ocean University; SHOU) และ ประเทศเกาหลีใต้ (Korea Maritime and Ocena University; KMOU) กับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน 4 มหาวิทยาลัยจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศอินโดนีเซีย (IPB University) และประเทศมาเลเซีย (Universiti Malaya) โดยคณะประมงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนผู้ลงนาม

2565-07-25 ถึง 2565-07-29

▶️พิธีลงนาม Agreement on Student and Credit Exchange For Campus Asia Plus Program ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือหลักสูตร 7 มหาวิทยาลัย จัดเรียนการสอนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักเรียน และหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo University of Marine Science and Technology; TUMSAT) ประเทศจีน (Shanghai Ocean University; SHOU) และ ประเทศเกาหลีใต้ (Korea Maritime and Ocena University; KMOU) กับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน 4 มหาวิทยาลัยจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประเทศอินโดนีเซีย (IPB University) และประเทศมาเลเซีย (Universiti Malaya) โดยคณะประมงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนผู้ลงนาม

ดูภาพเพิ่มเติม