0867880646
นางสาว
จันทนา ไพรบูรณ์
Jantana Praiboon
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
1820
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรัชญาดุษฎีบัฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ปี 2551
Ph.D (Biotechnology) , Kasetsart University, Thailand 2008
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ปี 2546
M.S. (Biotechnology) , Kasetsart University, Thailand 2003
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย ปี 2542
B.Sc. (Biotechnology) , Burapha University, Thailand 1999
เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
Algal Biotechnology
นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาการสุขภาพ
Innovation in seaweed production for Development and utilization as a health food products
"1) Nawanith K., Praiboon J. Tamtin M. and P. Srisapoome.2020. Antibacterial and Antiviral Activities of Local Thai Green Macroalgae Crude Extracts in Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei). Marine Drugs. 18(3):140. DOI: 10.3390/md18030140.
2) Rudtanatip T., Boonsri N., Praiboon J. and K. Wongprasert. 2019. Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei. Fish and Shellfish Immunology. 94: 90-98.
3) Nunraksa N., Rattanasaensri S., Praiboon J. and A. Chirapart. 2019. Proximate composition and the production of fermentable sugars, levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen ponds. J. Appl. Phycol. 31: 683–690.
4) Praiboon J., Palakas S., Noiraksa T. and K. Miyashita. 2018. Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum. J. Appl. Phycol. 30(1): 101-111
5) Chaisutyakorn P., Praiboon J. and C. Kaewsuralikhit. 2018. The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on marine microalgae used for biodiesel production. J. Appl. Phycol. 30(1): 37-45.
6) Chirapart A. and J. Praiboon. 2018. Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasite. J. Appl. Phycol: 30(1): 149-157.
7) Khreauthong, S., J. Praiboon and A. Chirapart. 2018. Photosynthetic response of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia to irradiance, temperature and salinity variation. J. Fish. Env. 42 (2): 52–61.
8) Rattanasaensri, S., Nunraksa, N., Muangmai, N., Praiboon, J., Chirapart, A. 2018. Ethanol production from Gracilaria fisheri using three marine epiphytic yeast species. J. Appl. Phycol. 30(6): 3311-3317
9) Chirapart A., Praiboon J., Boonprab K. and P. Puangsombat. 2018. Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and
G. salicornia, from Thailand. J. Appl. Phycol. 30:3413–3423.
10) Nunraksa N., Rattanasaensri S., Praiboon J. and A. Chirapart. 2018. Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand. J. Appl. Phycol. 30: 3319–3325
11) Sathasivam R., Pongpadung P., Praiboon J., Chirapart A., Trakulnaleamsai S., Roytrakul S. and N. Juntawong. 2018. Optimizing NaCl and KNO3 concentrations for high β-carotene production in photobioreactor by Dunaliella salina KU11 isolated from saline soil sample. Chiang Mai Journal of Science 45(1):106-115."