ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งปีนี้คณะประมงเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 77 

     นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งคณะพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.2486 คณะประมงเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่มีการสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางการประมงที่ครบวงจร และสมบูรณ์แบบมากที่สุด จนทำให้เราก้าวมาเป็นผู้นำด้านวิชาการของประมงในอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบัน ผมในฐานะคณบดีของคณะประมงได้พยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะที่มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและเป็นผู้นำการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาสำหรับนิสิตในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามผมและคณาจารย์ของคณะประมงทุกท่านมีความพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในคณะประมงที่จะเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ

     ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะประเทศ

     ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่งบุตร หลานให้มาเรียนที่คณะประมง คณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเท ให้การอบรม สั่งสอนนิสิตด้วยความปรารถดี รวมทั้งศิษย์เก่าคณะประมงที่คอยให้การสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ของคณะด้วยดีมาตลอด ผมขอสัญญาจะมุ่งมั่นพัฒนาคณะประมงให้เป็นที่พึ่งของสังคมในศาสตร์ด้านการประมงของประเทศตลอดไป

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณบดีคณะประมง