ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดโครงการพัฒนาวิชาการของคณะประมง แบ่งตามวงเงินโครงการ ดังนี้