SDGs 2 No hunger (ขจัดความหิวโหย)

2.3.1 คณะฯ มีโปรแกรมลดปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารของนักศึกษาหรือไม่(สามารถเข้าถึงปริมาณที่เพียงพอของอาหาร ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการ)

2.3.2  การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร

2.3.3  การจัดหาแหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่มีแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

2.5.1  จัดหาความรู้/ ทักษะ/เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหาร และการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร
          ???? พัฒนาแอฟลิเคชั่นปลานิล 4.0 เวอร์ชั่น 2  
              ในปี 2560 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาแอฟลิเคชั่น ปลานิล 4.0 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล ภายใต้โครงการปฏิรูปเกษตรกรไทยด้วยระบบดิจิตัล เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรไทยมีเครื่องมือในการบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลอย่างครบวงจร และในปี 2563 ได้มีการพัฒนาเวอร์ชั่น 2 ที่มีการระบบปัญญาประดิษย์ หรื AI มาช่วยในเรื่องการเตือนภัย เช่น สภาพอากาศ และจะเชื่อมโยงไปยังข้อแนะนำการให้อาหารปลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและทางการโดยเฉพาะกรมประมง ???? รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5.2  การจัดกิจกรรมหรือช่องทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร
          ???? นำเสนอให้กรมประมงนำแอปพลิเคชั่นนิล 4.0เวอร์ชั่น 2 นี้ไปขยายผลต่อให้ผู้เลี้ยงปลา
              ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือที่จะนำเสนอให้กรมประมงนำฐานข้อมูลบิ๊กนิลและแอปพลิเคชั่นนิล 4.0เวอร์ชั่น 2 นี้ไปขยายผลต่อให้ผู้เลี้ยงปลาได้ใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาต่อไป
???? รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5.3  การอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย
          ???? หน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลที่ทันสมัย
              ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ในการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากน้ำและจากสัตว์ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไมโครพลาสติกจะสะสมในสัตว์น้ำ เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และย้อนกลับมาทำร้ายเรา
???? รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5.4  ให้ความสำคัญต่อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งอาหารหรือวัตถุดิบ ในท้องถิ่นที่ดำเนินตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
         ???? ช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากมีนกร ณ ชอบปลาชุม 
             ชอบปลาชุม เป็นร้านกาแฟ ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่หลังตึกอธิการ มก. บางเขน ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็น co-working สำหรับนิสิตและผู้คนทั่วไป ภายในร้านเป็นแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม มีนิทรรศการย่อย คนบริการร้านนี้เป็นนิสิต เพื่อช่วยให้น้องๆมีรายได้ ที่สำคัญร้านนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากมีนกร ทั่วสารทิศ เพราะมีนกรมีมากกว่า 70 รุ่น ร่วมๆ 2 หมื่นคน กระจายทั่วประเทศทั่วโลก ???? รายละเอียดเพิ่มเติม