ภาควิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้นำของโลกในการเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ
   
     วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ก้าวไปไม่แพ้ชาติใดในโลก บัณฑิตที่จบสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้มีความสามารถนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ จึงสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการด้านโรคสัตว์น้ำ รวมถังการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม หน่วยงานที่รองรับได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปารครหลวง ฯลฯ

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมธี แก้วเนิน

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

อาจารย์ (ดร.)

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

อาจารย์ (ดร.)

จิราภรณ์ ไตรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราภรณ์ ไตรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศิริสุดา จำนงทรง

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ

อาจารย์ (ดร.)

ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ

อาจารย์ (ดร.)

กาญจนา นาคแสงทอง

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

กาญจนา นาคแสงทอง

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

ดวงรัตน์ เลพันดุง

พนักงานทั่วไป

ดวงรัตน์ เลพันดุง

พนักงานทั่วไป

ผลงานของนิสิต ภาควิชาการจัดการประมง