ภาควิชาการจัดการประมง

ภาควิชาการจัดการประมง เป็นผู้นำทางด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและธุรกิจด้านการประมง โดยสามารถประยุกต์ใช้กับทรัพยากรประมงทั้งในธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง ประมวลผลข้อมูลการประมงในเชิงสถิติเพื่อการจัดการให้ทรัพยาการดังกล่าวยั่งยืน

สายงานที่เหมาะสมกับบัณฑิตภาควิชานี้ได้แก่ นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมลผลทางสถิติ การส่งเสริมการประมง เศรษฐศาสตร์การประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและธุรกิจการประมง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยาทางการประมง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายประมงในหน่วยงานของทางราชการ สายงานทางด้านเอกชน แบะประกอบอาชีพส่วนตัว เช่นการส่งเสริมธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวางแผนการดำเนินการธุรกิจทางการประมง ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาการจัดการประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาการจัดการประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาการจัดการประมง (Fishery Management)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ (Professional courses) ซึ่งประกอบด้วย วิชาแกน (Core courses)  วิชาเฉพาะบังคับและวิชาเฉพาะเลือก (Fundamental courses)  ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละภาควิชา  โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาการจัดการ  ดังนี้

01251111 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (Water Resources and Aquatic Ecosystem) 3 (3-0)
01252241 มีนวิทยา (Ichthyology) 3 (3-0)
01252242 มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Ichthyology) 1 (0-3)
01253111 การประมงทั่วไป (Fisheries in General) 3 (3-0)
01255211 พรรณสัตว์น้ำ (Aquatic Fauna) 2 (2-0)
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory Aquatic Fauna) 1 (0-3)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3)
01403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 4(4-0)
01403112 เคมีทั่วไป  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in General Chemistry) 1(0-3)
01403221 เคมีอินทรีย์ (OrganicChemistry) 4(4-0)
01403112 เคมีอินทรีย์  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Organic Chemistry) 1(0-3)
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I) 3 (3-0)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3 (3-0)
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Fundamental) 1(0-3)
01422111 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3 (3-0)
01423113 สัตววิทยาทั่วไป (General Zoology) 3(2-3)
01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3 (3-0)
01424111 หลักชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ  (Laboratory in Biology) 1(0-3)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : +66 2579 7642
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
M.S.(Applied Statistics), National Institute of Development Administration, ประเทศไทย
B.A. (Economics), Thammasat University, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการสารสนเทศทางการประมง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Zoology), University of Aberdeen, ประเทศอังกฤษ
M.Sc. (Integrated Tropical Coastal Zone Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), เกียรตินิยมอันดับ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐกิจ-สังคมประมง การประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
เณรตา ปิ่นเนตรหาญ
รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการประมง, การจัดการประมง, การออกแบบการทดลองและสุ่มตัวอย่างทางการประมง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
เมธี แก้วเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
D.Tech.Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management) Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทรัพยากรประมง การสำรวจจากระยะไกล สารสนเทศภูมิศาสตร์
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Environmental and Natural Resource Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศสหรัฐอเมริกา
M.Sc. (Agribusiness Economics), University of Southern Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
ศิริสุดา จำนงทรง
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
M.Sc. (Integrated Tropical Coastal Zone Management)Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐกิจสังคมประมง, การจัดการชายฝั่ง, การประเมินผลกระทบด้านสังคม, กฎหมายประมง และการจัดการประมง
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การจัดการประมง​ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ ดร.
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Information Science and Engineering), Zhejiang University, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

โทร : +66 2579 7642
มานิต ชาญสุภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการจัดการประมง, ปัญญาประดิษฐ์, การประมวลผลภาพ, ข้อมูลมหัต
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม

กาญจนา นาคแสงทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ดวงรัตน์ เลพันดุง
พนักงานทั่วไป

ผลงานของนิสิต ภาควิชาการจัดการประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการจัดการประมง