ภาควิชาการจัดการประมง

ภาควิชาการจัดการประมง เป็นผู้นำทางด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและธุรกิจด้านการประมง โดยสามารถประยุกต์ใช้กับทรัพยากรประมงทั้งในธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง ประมวลผลข้อมูลการประมงในเชิงสถิติเพื่อการจัดการให้ทรัพยาการดังกล่าวยั่งยืน

สายงานที่เหมาะสมกับบัณฑิตภาควิชานี้ได้แก่ นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมลผลทางสถิติ การส่งเสริมการประมง เศษรฐศาสตร์การประมง การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำและธุรกิจการประมง การประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การประยุต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยาทางการประมง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายประมงในหน่วยงานของทางราชการ สายงานทางด้านเอกชน แบะประกอบอาชีพส่วนตัว เช่นการส่งเสริมธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวางแผนการดำเนินการธรุกิจทางการประมง ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาการจัดการประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาการจัดการประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาการจัดการประมง (Fishery Management)

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses)  หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ (Professional courses) ซึ่งประกอบด้วย วิชาแกน (Core courses)  วิชาเฉพาะบังคับและวิชาเฉพาะเลือก (Fundamental courses)  ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละภาควิชา  โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาการจัดการ  ดังนี้

01251111 ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (Water Resources and Aquatic Ecosystem) 3 (3-0)
01252241 มีนวิทยา (Ichthyology) 3 (3-0)
01252242 มีนวิทยา ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Ichthyology) 1 (0-3)
01253111 การประมงทั่วไป (Fisheries in General) 3 (3-0)
01255211 พรรณสัตว์น้ำ (Aquatic Fauna) 2 (2-0)
01255212 พรรณสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory Aquatic Fauna) 1 (0-3)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3)
01403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 4(4-0)
01403112 เคมีทั่วไป  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in General Chemistry) 1(0-3)
01403221 เคมีอินทรีย์ (OrganicChemistry) 4(4-0)
01403112 เคมีอินทรีย์  ภาคปฏิบัติการ (Laboratory. in Organic Chemistry) 1(0-3)
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I) 3 (3-0)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3 (3-0)
01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Fundamental) 1(0-3)
01422111 หลักสถิติ (Principles of Statistics) 3 (3-0)
01423113 สัตววิทยาทั่วไป (General Zoology) 3(2-3)
01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3 (3-0)
01424111 หลักชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ  (Laboratory in Biology) 1(0-3)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง   และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

โทร : 0863862455
2
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา :
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) /สาขาคอมพิวเตอร /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ 2535
ศ.บ./เศรษฐมิติ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ 2529
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต
กดดูทั้งหมด

โทร :
3
เมธี แก้วเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
งานสอน :
โครงการวิจัย :
บทความทางวิชาการ :
กดดูทั้งหมด

กาญจนา นาคแสงทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ดวงรัตน์ เลพันดุง
พนักงานทั่วไป

ผลงานของนิสิต ภาควิชาการจัดการประมง