0863862455
นาง
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
Pasara Rattanaphiist
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการประมง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
อาจารย์
735
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) /สาขาคอมพิวเตอร /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ 2535
M.S. (Applied Statistics) / Computer Science /National Institute of Development Administration / 1992
ศ.บ./เศรษฐมิติ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ 2529
B.Econ / Econometrics / Thammasart University / 1986
การจัดการสารสนเทศทางการประมง
Management Information in Fisheries
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมง / Information Technology in Fisheries
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์
Feasibility Analysis of Commercial Caulerpa lentillifera Seaweed Culuture
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต
Development of Fisheries Laws and Regulations Database and Search Engine System