สหภพ ดอกแก้ว
นักวิชาการประมงชำนาญการ (ดร.)
วีรกิจ จรเกตุ
นักวิชาการประมงชำนาญการ

ประกาศ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ