รายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก
http://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2013/06/DetailOutSource.pdf