ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ธิดารัตน์ พันยุโดด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัมพร บัวที
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
วีรรัตน์ เหลืองทองวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สุชิน พันยุโดด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
ไพฑูรย์ รอดเพ็ชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นเรศ บุญรอด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
วิภารัตน์ เปียปาน
พนักงานทั่วไป
ประดิษฐ์ พันยุโดด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
สว่าง ศรีแสงฉาย
พนักงานทั่วไป
ก้าน สุนทร
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
คเชนทร์ จันทราศรี
พนักงานทั่วไป
กิตติพงษ์ พรหมศรี
นักวิชาการประมง
อาคม ชมสุข
พนักงานทั่วไป
ลำเพย สุวรรณชัยชนะ
พนักงานสถานที่
พรธิพา ศรีแสงฉาย
พนักงานสถานที่
ทรงพล ผายภูมิพรึก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สุวินัย ปานขาว
นักวิชาการประมง

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา