อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
พรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
สมชาย สกาวจิต
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
บุษบงค์ ศรีเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
อศิรวัฒน์ ปรีชา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ชัตชวาลย์ ปานยิ้ม
นายท้ายเรือกลชายทะเล
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กนกวรรณ ขาวด่อน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สาโรจน์ เริ่มดำริห์
นักวิชาการประมง
ลิขิต ชูชิต
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สาธิต จำติ๊บ
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เสวก ชาวแพรกน้อย
นายเรือปฏิบัติการ
อนันต์ เพ็ญพิทักษ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เอกลักษณ์ ลูกจันทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เกรียงศักดิ์ สรสิริ
พนักงานขับรถยนต์
วีรพัฒน์ จูฑะสุต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา