อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
บุษบงค์ ศรีเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กนกวรรณ ขาวด่อน
นักวิชาการประมงชำนาญการ
สาโรจน์ เริ่มดำริห์
นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
เศกสันต์ คำตั๋น
นายเรือระดับปฏิบัติการ
สาธิต จำติ๊บ
นายท้ายเรือกลชายทะเล
อนันต์ เพ็ญพิทักษ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เอกลักษณ์ ลูกจันทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เกรียงศักดิ์ สรสิริ
พนักงานขับรถยนต์
ปุณณภา เดชาทองน้อย
นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา