วีรพัฒน์ จูฑะสุต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
บุษบงค์ ศรีเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ลิขิต ชูชิต
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
รัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เสวก ชาวแพรกน้อย
นายเรือปฏิบัติการ
อศิรวัฒน์ ปรีชา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กนกวรรณ ขาวด่อน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ชัตชวาลย์ ปานยิ้ม
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เกรียงศักดิ์ สรสิริ
พนักงานขับรถยนต์
พรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
สมชาย สกาวจิต
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
สาโรจน์ เริ่มดำริห์
นักวิชาการประมง
สาธิต จำติ๊บ
นายท้ายเรือกลชายทะเล
อนันต์ เพ็ญพิทักษ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เอกลักษณ์ ลูกจันทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา