อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
บุษบงค์ ศรีเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ชัตชวาลย์ ปานยิ้ม
นายท้ายเรือกลชายทะเล
อศิรวัฒน์ ปรีชา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กนกวรรณ ขาวด่อน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สาโรจน์ เริ่มดำริห์
นักวิชาการประมง
ลิขิต ชูชิต
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สาธิต จำติ๊บ
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เสวก ชาวแพรกน้อย
นายเรือปฏิบัติการ
อนันต์ เพ็ญพิทักษ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เอกลักษณ์ ลูกจันทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เกรียงศักดิ์ สรสิริ
พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา