จัดการศึกษาดูงานให้กับคณะผู้แทนจากรัฐเอริเทรีย (Eritrea) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

▶️ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล พร้อมด้วย อ.ดร.จักร อรัณยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จัดการศึกษาดูงานให้กับคณะผู้แทนจากรัฐเอริเทรีย (Eritrea) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 7 คน ได้แก่ Adonay Heruy : Director, Partnership and Cooperation Coordination Office of the Office of Minister (Team Leader), Idris Saleh : Head, Marine Resources Development Department, Abraham Tadesse : Director, Human Resources and Management Division, Helen Negassi : Procurement specialist, Aklilu Habteghergish : Senior Marine Engine Mechanic, Medhanie Mehari : Senior Refrigeration Engineer และ Ibrahim Khelifa : Manager, Erifish Processing Plant ณ พรชัยฟาร์มเพื่อศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน บุญสว่างฟาร์มเพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาว วัดบางพระและท่าเรือปากพลีเพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการต่อเรือของชาวประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-09-07to2024-01-31

▶️ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชา Marine Biology จาก Universiti Malaysia Terrenganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 4 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนิสิต กับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 7 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-09-02to2023-09-05

▶️ ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2566 ทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Professor Kenji Okoshi, President of the Malacological Society of Japan และ Professor Toshinobu Hatanaka, Vice Director, Center for Global Initiatives, Faculty of Science, Toho University, Chiba, Japan รวมถึงคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15 คน ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยประมงศรีราชา แปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและหาดทรายที่จังหวัดระนอง เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ทั้งนี้มี ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และว่าที่ร้อยตรี ราชมงคล ขจรวุฒิศักดิ์ รองหัวหน้าสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 8 คนร่วมเดินทางในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-15to21

▶️ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึง 14 สิงหาคม 2566 นักศึกษาจาก Central Luzon State University, Philippines  จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปฝึกงานภาคปฏิบัติ ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน โดยได้รับการฝึกในส่วนของการผลิตปลานิลแปลงเพศตั้งแต่การผสมอาหาร การอนุบาลจนถึงการจัดจำหน่าย อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสนหลายวิชา และได้ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อีกด้วย ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมการฝึกงานของนิสิตคณะประมง 

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-15to21

▶️ can tho Exchange student

2023-03-15to21

▶️ ในระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2566 ทางคณะประมงได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Associate Professor Brett Werner, Chair of Environmental Studies and Sciences และ Associate Professor Jenifer Goelz จาก Centre College, Kentucky, USA และคณะนักศึกษาจำนวน 21 คน โดยอาจารย์ ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมเมืองเก่า ชายหาดอันสวยงามและหมู่เกาะพีพี เพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยแบบองค์รวม อีกทั้งมีการเรียนการสอนภาคพิเศษบนชายหาดกะตะน้อยให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 
ทั้งนี้ Centre College เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่มากโดยมีอายุถึง 204 ปี มีการศึกษาที่เน้นเรื่องของการส่งนักศึกษาออกไปหาความรู้นอกประเทศ (International program) โดย Centre College ได้มีความสัมพันธ์กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและได้มีการส่งนักศึกษามาฝึกงานที่คณะประมงอยู่เป็นระยะ 

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-04,05

▶️ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 คณะประมงได้มีโอกาสต้อนรับ Professor Kenji Okoshi, President of the Malacological Society of Japan และ Professor Toshinobu Hatanaka, Vice Director, Center for Global Initiatives, Faculty of Science, Toho University, Chiba, Japan พร้อมด้วยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 6 ราย  โดยอาจารย์ ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีวิจัยประมงศรีราชา โดยมีนายอลงกต อินทรชาติ หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และบุคลากรวิจัยของสถานีฯ ร่วมให้การต้อนรับ พานั่งเรือเพื่อศึกษาการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในระบบแพ มีการทดลองตกปลาเพื่อศึกษาชนิดของปลาในบริเวณแปลงหอยแมลงภู่ อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลาทะเลที่ทางสถานีวิจัยประมงศรีราชาดูแลอยู่ จากนั้นในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมฟาร์มอาร์ทีเมียในจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาวิธีการผลิตอาร์ทีเมียแบบทันสมัย ปลอดเชื้อและสะดวกต่อการใช้ นอกจากนี้สถานีฯ ยังได้นำคณะเดินทางไปทัศนศึกษาชมตลาดปลาทะเล ณ ตลาดสดศรีราชา และตลาดอาหารทะเลอ่างศิลา โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากทาง Toho University ได้ให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารทะเลมารับประทานที่สถานีอีกด้วย ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มีนาคม ทางคณะได้เดินทางไปทัศนศึกษาชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด และตลาดสินค้าประมง จ.ระยอง ก่อนจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่ 5 มีนาคมโดยสวัสดิภาพ

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-10-03 to 2023-01-20

▶️ นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) Miss Nur Alwafi Al-Affandee  2) Miss Elisa Nur Iman Zanuldin  3) Miss Arissa Marlia Abdollah Zawawi  4) Miss Nurdina Natasha Mohd Razali  5) Miss Siti Nabila Ayu Jasni  และ 6) Mr.Arham Taupek  จาก Faculty of Science and Marine Environment, Universiti Malaysia Terengganu เข้าฝึกอบรม ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2566

ดูภาพเพิ่มเติม