สาคร จันทร์มา
วิศวกรชำนาญการ
ภาสุรี นุสโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กิตติ์ธเนศ เลิศสินเจริญกุล
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
อนุสรณ์ แสงสุวรรณ
พนักงานทั่วไป
อินทนนท์ แซ่คู
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา