โสภี วิชัยเมือง
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
นักวิชาการประมง
ภาสุรี นุสโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ สถานีวิจัยประมงศรีราชา