1.Q: คุณสมบัติของผู้ขอทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมีอะไรบ้าง

A: ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่
1. สนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1) เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
(2) ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
(3) เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานไม่เกิน ๑๐ ปีหรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
(4) เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน ๓ ครั้ง
(5) ในกรณีของโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ยกเว้นคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนในข้อ 3

2. สนับสนุนทุนวิจัยต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1) เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์
(2) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ เอก
(3) เป็นผู้ที่ผ่านการทดลองงานแล้วสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องผ่านการทดลองงานและได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
(4) ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. สนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของการวิจัยสถาบัน
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน
(1) เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หรือพนักงานราชการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่ได้รับการบรรจุ
(2) ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน หลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติม

2.Q: หากอยากได้คำปรึกษา หรือมีงานวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการประมง คณะประมงสามารถช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง

A: บุคลากรวิจัยของคณะประมง ยินดีให้คำปรึกษา ให้บริการและดำเนินการ ผ่านการพูดคุย โครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรม ติดต่อฝ่ายวิจัย : ffis.research@ku.th