ประกาศคณะประมง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของหน่วยงานในระดับภาควิชา

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม