คณะผู้บริหาร คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
คณบดีคณะประมง

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.

Email: support@fish.ku.ac.th
เมธี แก้วเนิน

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เมธี แก้วเนิน

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ศิริสุดา จำนงทรง

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)
ศิริสุดา จำนงทรง

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

เยาวภา ไหวพริบ

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เยาวภา ไหวพริบ

จันทนา ไพรบูรณ์

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จันทนา ไพรบูรณ์

นภาขวัญ แหวนเพชร

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นภาขวัญ แหวนเพชร

ธนัสพงษ์ โภควนิช

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)
ธนัสพงษ์ โภควนิช

พัฒนพล ขยันสำรวจ

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
พัฒนพล ขยันสำรวจ

ณัฐพงษ์ ปานขาว

ณัฐพงษ์ ปานขาว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน

ณัฐพงษ์ ปานขาว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
ณัฐพงษ์ ปานขาว

วชิระ ใจงาม

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)
วชิระ ใจงาม

บุคลากร ภาควิชาการจัดการประมง

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมธี แก้วเนิน

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

อาจารย์ (ดร.)

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์

อาจารย์ (ดร.)

จิราภรณ์ ไตรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราภรณ์ ไตรศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศิริสุดา จำนงทรง

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ

อาจารย์ (ดร.)

ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ

อาจารย์ (ดร.)

กาญจนา นาคแสงทอง

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

กาญจนา นาคแสงทอง

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

ดวงรัตน์ เลพันดุง

พนักงานทั่วไป

ดวงรัตน์ เลพันดุง

พนักงานทั่วไป

บุคลากร ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

รองศาสตราจารย์

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

รองศาสตราจารย์

ธนิษฐา ทรรพนันทน์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ธนิษฐา ทรรพนันทน์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ปรัชญา มุสิกสินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปรัชญา มุสิกสินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สมหมาย เจนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมหมาย เจนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิติ ชูเชิด

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

นิติ ชูเชิด

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ไพลิน จิตรชุ่ม

ไพลิน จิตรชุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ไพลิน จิตรชุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัชรี ครูขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัชรี ครูขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สันติ พ่วงเจริญ

สันติ พ่วงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สันติ พ่วงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จันทนา ไพรบูรณ์

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปิยจิต ประทีปะเสน

อาจารย์

ปิยจิต ประทีปะเสน

อาจารย์

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

อาจารย์ (ดร.)

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

อาจารย์ (ดร.)

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

จิระ ภูมิขนอน

พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2

จิระ ภูมิขนอน

พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2

อุมาพร บัวคำภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อุมาพร บัวคำภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

ปัทมา ระตะนะอาพร

ปัทมา ระตะนะอาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ปัทมา ระตะนะอาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จุฑา มุกดาสนิท

จุฑา มุกดาสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จุฑา มุกดาสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

กังสดาลย์ บุญปราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

กังสดาลย์ บุญปราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เยาวภา ไหวพริบ

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรวรรณ มณีโรจน์

จีรวรรณ มณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรวรรณ มณีโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เปรมวดี เทพวงศ์

เปรมวดี เทพวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เปรมวดี เทพวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรภา หินซุย

จีรภา หินซุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จีรภา หินซุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นวพร วรรณวิศาล

นวพร วรรณวิศาล

อาจารย์

นวพร วรรณวิศาล

อาจารย์

มีนา ปานทอง

มีนา ปานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มีนา ปานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ดวงเดือน วารีวะนิช

ดวงเดือน วารีวะนิช

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ดวงเดือน วารีวะนิช

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

พิศมัย ศรีจันทร์

พิศมัย ศรีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิศมัย ศรีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประภา รุ่งเรือง

ประภา รุ่งเรือง

พนักงานสถานที่

ประภา รุ่งเรือง

พนักงานสถานที่

บุคลากร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.

Email: support@fish.ku.ac.th
อุทัยรัตน์ ณ นคร

อุทัยรัตน์ ณ นคร

ศาสตราจารย์ (ดร.)

อุทัยรัตน์ ณ นคร

ศาสตราจารย์ (ดร.)

สุภาวดี พุ่มพวง

สุภาวดี พุ่มพวง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

สุภาวดี พุ่มพวง

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพินท์ จินตสถาพร

อรพินท์ จินตสถาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพินท์ จินตสถาพร

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วราห์ เทพาหุดี

วราห์ เทพาหุดี

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

วราห์ เทพาหุดี

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

อาจารย์ (ดร.)

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

อาจารย์ (ดร.)

ชุมพล ศรีทอง

ชุมพล ศรีทอง

อาจารย์ (ดร.)

ชุมพล ศรีทอง

อาจารย์ (ดร.)

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

อาจารย์

สรณัฏฐ์ ศิริสวย

อาจารย์

อรพร หมื่นพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อรพร หมื่นพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

อาจารย์ (ดร.)

ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

อาจารย์ (ดร.)

อิสริยา วุฒิสินธุ์

อิสริยา วุฒิสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อิสริยา วุฒิสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุขกฤช นิมิตรกุล

สุขกฤช นิมิตรกุล

อาจารย์ (ดร.)

สุขกฤช นิมิตรกุล

อาจารย์ (ดร.)

พัฒนพล ขยันสำรวจ

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

อาจารย์ (ดร.)

สาทิต ฉัตรชัยพันธ์

อาจารย์ (ดร.)

อัครศิริ แสงสว่าง

อัครศิริ แสงสว่าง

อาจารย์ (ดร.)

อัครศิริ แสงสว่าง

อาจารย์ (ดร.)

ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สุภาณี แจ่มขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

สุภาณี แจ่มขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

คำภา อวนศรี

พนักงานผลิตทดลอง

คำภา อวนศรี

พนักงานผลิตทดลอง

สมศรี กลั่นน้ำเค็ม

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

สมศรี กลั่นน้ำเค็ม

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

สมหมาย เงินพา

พนักงานสถานที่

สมหมาย เงินพา

พนักงานสถานที่

ขจร ยิ้มจู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ขจร ยิ้มจู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

บุคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จินตนา สและน้อย

จินตนา สและน้อย

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จินตนา สและน้อย

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธีระพงศ์ ด้วงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธีระพงศ์ ด้วงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อนุกรณ์ บุตรสันติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

อนุกรณ์ บุตรสันติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จรวย สุขแสงจันทร์

จรวย สุขแสงจันทร์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จรวย สุขแสงจันทร์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

สุชาย วรชนะนันท์

สุชาย วรชนะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สุชาย วรชนะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

อาจารย์ (ดร.)

จิตราภรณ์ ฟักโสภา

อาจารย์ (ดร.)

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

อาจารย์ (ดร.)

เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

อาจารย์ (ดร.)

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นภาขวัญ แหวนเพชร

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ชาคริต เรืองสอน

อาจารย์ (ดร.)

ชาคริต เรืองสอน

อาจารย์ (ดร.)

ธนัสพงษ์ โภควนิช

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)

วชิระ ใจงาม

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)

ทวิส น้อยวงษ์

ทวิส น้อยวงษ์

พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1

ทวิส น้อยวงษ์

พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1

หนูจี จันทรัตน์

หนูจี จันทรัตน์

พนักงานทั่วไป

หนูจี จันทรัตน์

พนักงานทั่วไป

สนธยา ผุยน้อย

สนธยา ผุยน้อย

นักวิทยาศาสตร์

สนธยา ผุยน้อย

นักวิทยาศาสตร์

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กัญยภัทร ผุยเพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทองสุข วัดเมือง

ทองสุข วัดเมือง

พนักงานสถานที่

ทองสุข วัดเมือง

พนักงานสถานที่

บุคลากร สำนักงานเลขานุการ

กำจัด รื่นเริงดี

กำจัด รื่นเริงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)

กำจัด รื่นเริงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)
กำจัด รื่นเริงดี

ประคุณ ศาลิกร

ประคุณ ศาลิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประคุณ ศาลิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประคุณ ศาลิกร

เพ็ญนภา แก้วคงดี

เพ็ญนภา แก้วคงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เพ็ญนภา แก้วคงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เพ็ญนภา แก้วคงดี

ชัยโย กาญจนอักษร

ชัยโย กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ชัยโย กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ชัยโย กาญจนอักษร

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

ดวงใจ บัวแก้ว

ดวงใจ บัวแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดวงใจ บัวแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดวงใจ บัวแก้ว

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สุพัตรา พันธ์ไม้สี

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

กาญจนา ทองเครือ

กาญจนา ทองเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กาญจนา ทองเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กาญจนา ทองเครือ

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วลัยลักษณ์ ศรถวิล

จำนงค์ รักช้าง

จำนงค์ รักช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

จำนงค์ รักช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
จำนงค์ รักช้าง

ดวงกนก แสงเอี่ยม

ดวงกนก แสงเอี่ยม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ดวงกนก แสงเอี่ยม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ดวงกนก แสงเอี่ยม

ปรีดา กุลเสวตร์

ปรีดา กุลเสวตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปรีดา กุลเสวตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปรีดา กุลเสวตร์

เจนจิรา คาทิพาที

เจนจิรา คาทิพาที

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจนจิรา คาทิพาที

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจนจิรา คาทิพาที

ทิวากร ศรีตะวัน

ทิวากร ศรีตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทิวากร ศรีตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทิวากร ศรีตะวัน

เกวลี ชุมทอง

เกวลี ชุมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เกวลี ชุมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกวลี ชุมทอง

จักรวาล บันดร

จักรวาล บันดร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จักรวาล บันดร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จักรวาล บันดร

วีรพัฒน์ จูฑะสุต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วีรพัฒน์ จูฑะสุต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วิเชียร บุญเจือ

วิเชียร บุญเจือ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

วิเชียร บุญเจือ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
วิเชียร บุญเจือ

ทองจันทร์ จงนอก

ทองจันทร์ จงนอก

พนักงานผลิตทดลอง

ทองจันทร์ จงนอก

พนักงานผลิตทดลอง
ทองจันทร์ จงนอก

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ช่างไฟฟ้า

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ช่างไฟฟ้า
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ภูมิยศ ภูมิขนอน

ภูมิยศ ภูมิขนอน

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

ภูมิยศ ภูมิขนอน

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ภูมิยศ ภูมิขนอน

ศุภินทรา ภู่เงิน

ศุภินทรา ภู่เงิน

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

ศุภินทรา ภู่เงิน

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ศุภินทรา ภู่เงิน

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
อัครเดช ฤทธิ์จันดี

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
เกียรติศักดิ์ อยู่คง

ปรีชา ถาวร

ปรีชา ถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปรีชา ถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปรีชา ถาวร

ธนพร สุขจิตร์

ธนพร สุขจิตร์

พนักงานทั่วไป

ธนพร สุขจิตร์

พนักงานทั่วไป
ธนพร สุขจิตร์

ดวงกมล หวังแก้ว

ดวงกมล หวังแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ดวงกมล หวังแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดวงกมล หวังแก้ว

จิรภา สุทะวาวรรณ

จิรภา สุทะวาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิรภา สุทะวาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จิรภา สุทะวาวรรณ

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

พนักงานขับรถยนต์

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

พนักงานขับรถยนต์
อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

สุพรรณ บุญเชิญ

สุพรรณ บุญเชิญ

พนักงานสถานที่

สุพรรณ บุญเชิญ

พนักงานสถานที่
สุพรรณ บุญเชิญ

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

พนักงานสถานที่

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

พนักงานสถานที่
บัวจันทร์ ปัดแก้ว

นฤคม รัตนภูมิ

นฤคม รัตนภูมิ

พนักงานทั่วไป

นฤคม รัตนภูมิ

พนักงานทั่วไป
นฤคม รัตนภูมิ

บุญส่ง ชูเที่ยง

บุญส่ง ชูเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บุญส่ง ชูเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
บุญส่ง ชูเที่ยง

สงวน สัตพงษ์

สงวน สัตพงษ์

พนักงานทั่วไป

สงวน สัตพงษ์

พนักงานทั่วไป
สงวน สัตพงษ์

เจอร์ ธนูศร

เจอร์ ธนูศร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เจอร์ ธนูศร

พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจอร์ ธนูศร

ประกิต สุขสุสัตย์

ประกิต สุขสุสัตย์

พนักงานขับรถยนต์

ประกิต สุขสุสัตย์

พนักงานขับรถยนต์
ประกิต สุขสุสัตย์

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา
ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

พิมพ์พักตร์ บุญชู

พิมพ์พักตร์ บุญชู

นักวิชาการศึกษา

พิมพ์พักตร์ บุญชู

นักวิชาการศึกษา
พิมพ์พักตร์ บุญชู

กมลชนก สนิทพันธ์

กมลชนก สนิทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กมลชนก สนิทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กมลชนก สนิทพันธ์

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

พนักงานขับรถยนต์

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

พนักงานขับรถยนต์
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

ชัชวาล ปานกล่ำ

ชัชวาล ปานกล่ำ

พนักงานทั่วไป

ชัชวาล ปานกล่ำ

พนักงานทั่วไป
ชัชวาล ปานกล่ำ

ณัฎฐพล เกษสระ

ณัฎฐพล เกษสระ

พนักงานทั่วไป

ณัฎฐพล เกษสระ

พนักงานทั่วไป
ณัฎฐพล เกษสระ

เฉลิม วีระสถิตย์

เฉลิม วีระสถิตย์

พนักงานขับรถยนต์

เฉลิม วีระสถิตย์

พนักงานขับรถยนต์
เฉลิม วีระสถิตย์

มนฤดี ดวงมนตรี

มนฤดี ดวงมนตรี

พนักงานสถานที่

มนฤดี ดวงมนตรี

พนักงานสถานที่
มนฤดี ดวงมนตรี