บุคลากร ภาควิชาการจัดการประมง

ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมธี แก้วเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
อาจารย์ (ดร.)
จิราภรณ์ ไตรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริสุดา จำนงทรง
อาจารย์ (ดร.)
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ
อาจารย์ ดร.
กาญจนา นาคแสงทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ดวงรัตน์ เลพันดุง
พนักงานทั่วไป

บุคลากร ภาควิชาชีววิทยาประมง

ไพลิน จิตรชุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
พัชรี ครูขยัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ชัชรี แก้วสุรลิขิต
รองศาสตราจารย์
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ปรัชญา มุสิกสินธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สมหมาย เจนกิจการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิติ ชูเชิด
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สันติ พ่วงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จันทนา ไพรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ปิยจิต ประทีปะเสน
อาจารย์
ถิรวัฒน์ รายรัตน์
อาจารย์ (ดร.)
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ศิลป์ชัย มณีขัติย์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
จิระ ภูมิขนอน
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
อุมาพร บัวคำภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

จุฑา มุกดาสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จีรวรรณ มณีโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เปรมวดี เทพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
กังสดาลย์ บุญปราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เยาวภา ไหวพริบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ปัทมา ระตะนะอาพร
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จีรภา หินซุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นวพร วรรณวิศาล
อาจารย์
มีนา ปานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดวงเดือน วารีวะนิช
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พิศมัย ศรีจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประภา รุ่งเรือง
ประภา รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่

บุคลากร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สรณัฏฐ์ ศิริสวย
อาจารย์
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
อุทัยรัตน์ ณ นคร
ศาสตราจารย์ (ดร.)
สุภาวดี พุ่มพวง
ศาสตราจารย์ (ดร.)
อรพินท์ จินตสถาพร
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
วราห์ เทพาหุดี
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ชุมพล ศรีทอง
อาจารย์ (ดร.)
ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
อรพร หมื่นพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
อิสริยา วุฒิสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สุขกฤช นิมิตรกุล
อาจารย์ (ดร.)
พัฒนพล ขยันสำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สาทิต ฉัตรชัยพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
อัครศิริ แสงสว่าง
อาจารย์ (ดร.)
รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
อาจารย์ (ดร.)
ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สุภาณี แจ่มขำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
คำภา อวนศรี
พนักงานผลิตทดลอง
สมศรี กลั่นน้ำเค็ม
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ขจร ยิ้มจู
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สมหมาย เงินพา
พนักงานสถานที่

บุคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

จินตนา สและน้อย
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
อนุกรณ์ บุตรสันติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ (ดร.)
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ธีระพงศ์ ด้วงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรวย สุขแสงจันทร์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
สุชาย วรชนะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
อาจารย์ (ดร.)
นภาขวัญ แหวนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ชาคริต เรืองสอน
อาจารย์ (ดร.)
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วชิระ ใจงาม
อาจารย์ (ดร.)
ทวิส น้อยวงษ์
พนักงานเลี้ยงสัตว์ ระดับ บ 1
หนูจี จันทรัตน์
พนักงานทั่วไป
สนธยา ผุยน้อย
สนธยา ผุยน้อย
นักวิทยาศาสตร์
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
กัญยภัทร ผุยเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พิมพ์พร วัฒนเกียรติดำรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทองสุข วัดเมือง
ทองสุข วัดเมือง
พนักงานสถานที่

บุคลากร สำนักงานเลขานุการ

กำจัด รื่นเริงดี
กำจัด รื่นเริงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)
ประคุณ ศาลิกร
ประคุณ ศาลิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เพ็ญนภา แก้วคงดี
เพ็ญนภา แก้วคงดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ชัยโย กาญจนอักษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดวงใจ บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุพัตรา พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กาญจนา ทองเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนงค์ รักช้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
วลัยลักษณ์ ศรถวิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ดวงกนก แสงเอี่ยม
ดวงกนก แสงเอี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจนจิรา คาทิพาที
เจนจิรา คาทิพาที
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ทิวากร ศรีตะวัน
ทิวากร ศรีตะวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกวลี ชุมทอง
เกวลี ชุมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จักรวาล บันดร
จักรวาล บันดร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วิเชียร บุญเจือ
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ทองจันทร์ จงนอก
ทองจันทร์ จงนอก
พนักงานผลิตทดลอง
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
ช่างไฟฟ้า
ภูมิยศ ภูมิขนอน
ภูมิยศ ภูมิขนอน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ศุภินทรา ภู่เงิน
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ปรีชา ถาวร
ปรีชา ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธนพร สุขจิตร์
ธนพร สุขจิตร์
พนักงานทั่วไป
ดวงกมล หวังแก้ว
ดวงกมล หวังแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จิรภา สุทะวาวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อุดมทรัพย์ เข็มเพชร
พนักงานขับรถยนต์
สุพรรณ บุญเชิญ
สุพรรณ บุญเชิญ
พนักงานสถานที่
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
พนักงานสถานที่
นฤคม รัตนภูมิ
นฤคม รัตนภูมิ
พนักงานทั่วไป
บุญส่ง ชูเที่ยง
บุญส่ง ชูเที่ยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สงวน สัตพงษ์
สงวน สัตพงษ์
พนักงานทั่วไป
เจอร์ ธนูศร
เจอร์ ธนูศร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ณัฐชยา ขำสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
พิมพ์พักตร์ บุญชู
นักวิชาการศึกษา
กมลชนก สนิทพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล
พนักงานขับรถยนต์
ชัชวาล ปานกล่ำ
ชัชวาล ปานกล่ำ
พนักงานทั่วไป
ณัฎฐพล เกษสระ
ณัฎฐพล เกษสระ
พนักงานทั่วไป
เฉลิม วีระสถิตย์
เฉลิม วีระสถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
มนฤดี ดวงมนตรี
มนฤดี ดวงมนตรี
พนักงานสถานที่

บุคลากร ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

บุญวดี พราหมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พรณิภา ทองนุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

โดมม์ ลิมปิวัฒน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

บุคลากร ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ

พวงทิพย์ จันทรคร
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
กมลทิพย์ ยอดรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

บุคลากร ศูนย์เครื่องมือกลาง

ชญานิษฐ์ สุนทระ
นักวิทยาศาสตร์
สามสถิตย์ หมอสมบูรณ์
นักวิทยาศาสตร์

บุคลากร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

สหภพ ดอกแก้ว
นักวิชาการประมงชำนาญการ (ดร.)
วีรกิจ จรเกตุ
นักวิชาการประมงชำนาญการ

บุคลากร ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

วิชิต เสมาชัย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สุทิน สมบูรณ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
อนุกูล เอมอิ่ม
นักวิชาการประมง

บุคลากร สถานีวิจัยประมงศรีราชา

อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
พรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
สมชาย สกาวจิต
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
บุษบงค์ ศรีเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
อศิรวัฒน์ ปรีชา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ชัตชวาลย์ ปานยิ้ม
นายท้ายเรือกลชายทะเล
อรรถวุฒิ กันทะวงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กนกวรรณ ขาวด่อน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สาโรจน์ เริ่มดำริห์
นักวิชาการประมง
ลิขิต ชูชิต
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สาธิต จำติ๊บ
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เสวก ชาวแพรกน้อย
นายเรือปฏิบัติการ
อนันต์ เพ็ญพิทักษ์
นายท้ายเรือกลชายทะเล
เอกลักษณ์ ลูกจันทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เกรียงศักดิ์ สรสิริ
พนักงานขับรถยนต์
วีรพัฒน์ จูฑะสุต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บุคลากร สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
ฐิติญา อรชุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วาสนา อากรรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ปณิธาน แก้วจันทวี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สมหวัง ณัฐวุฒิ
พนักงานผลิตทดลอง
ธีระพงษ์ ทองดี
พนักงานทั่วไป
ภานุมาศ หุ่นยนต์
พนักงานทั่วไป
จักพันธ์ แดงกระจ่าง
พนักงานทั่วไป

บุคลากร สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
อัมพร บัวที
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
สุชิน พันยุโดด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นเรศ บุญรอด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
ประดิษฐ์ พันยุโดด
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
ก้าน สุนทร
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
กิตติพงษ์ พรหมศรี
นักวิชาการประมง
ลำเพย สุวรรณชัยชนะ
พนักงานสถานที่
พรธิพา ศรีแสงฉาย
พนักงานสถานที่
ทรงพล ผายภูมิพรึก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สุวินัย ปานขาว
นักวิชาการประมง
ธิดารัตน์ พันยุโดด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วีรรัตน์ เหลืองทองวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไพฑูรย์ รอดเพ็ชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
วิภารัตน์ เปียปาน
พนักงานทั่วไป
สว่าง ศรีแสงฉาย
พนักงานทั่วไป
คเชนทร์ จันทราศรี
พนักงานทั่วไป
อาคม ชมสุข
พนักงานทั่วไป

บุคลากร สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม

โสภี วิชัยเมือง
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
นักวิชาการประมง
ภาสุรี นุสโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

ฝารีด้า เอื้องาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์
นักวิจัยชำนาญการ (ดร.)
เกศรินทร์ รามณี
นักวิจัย
สาคร จันทร์มา
วิศวกรชำนาญการ
จรรตกร รอดอยู่
นักวิชาการเกษตร
สุรศักดิ์ ทองปัสโน
พนักงานขับรถยนต์
ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา
นักวิจัย
นาขวัญ หิรัญโรจน์
พนักงานทั่วไป
อารีย์ ถลาง
พนักงานสถานที่
ข้อตี่ย๊ะ ฤทธิรงค์
พนักงานทั่วไป
วรางคณา เรื่องลือ
นักวิชาการพัสดุ
ก้อเดช ฤทธิรงค์
พนักงานทั่วไป
อับรอร ผดุงชาติ
พนักงานทั่วไป
ณัฐชพร ทองดอนแช่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ก็หม่ารีกิ้น ถลาง
พนักงานทั่วไป
วิสัย คงแก้ว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ประลินทร์ ไกรวิชัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เดชา ดวงนามล
นักวิจัยชำนาญการ
ทินกร สำนัก
ผู้ปฏิบัติงานประมง
ปาลาวี เอื้องาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ธเนศ อินตัน
นายท้ายเรือกลชายทะเล
สหัส ราชเมืองขวาง
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ