ให้การต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐโคลอมเบีย

▶️ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ อ.ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐโคลอมเบีย นำโดย Ms. Eleonora Betancur-DG APC Colombia, Mr.Tatiana Rodriguez, Charge de Affairs e.i. Embassy, Ms.⁠Lina Puentes, SSC and Triangular Coordinator MFA (tbc) และ Ms.Carolina Tovar, SSC Officer APC Colombia รวมทั้งคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency; TICA) นำโดย Mr.Phongpob Methakullawat, Counselor, Mr.Natjanon Limboonsuebsai, Development Cooperation Officer และ Ms.Pawarisa Permbun, Project Officer ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับปลานิล ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับ Associate Professor Rolindo Demo-Os Jr., Dean, College of Fisheries and Aquatic Sciences (CFAS) พร้อมคณะ

▶️ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Associate Professor Rolindo Demo-Os Jr., Dean, College of Fisheries and Aquatic Sciences (CFAS) พร้อมคณะ จำนวน 12 ราย จาก Iloilo State University of Fisheries Science and Technology (ISUFST) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าพบ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต และบุคลากร ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับ Professor Yu-Wei Chang, Dean of International Affairs, Associate Professor Hong-Yi Gong

▶️ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล ผศ.ดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข อ.ดร.นรธัช ประชุม และว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.พูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Professor Yu-Wei Chang, Dean of International Affairs, Associate Professor Hong-Yi Gong, Department of Aquaculture, Associate Professor Po-Tsang Lee, Department of Aquaculture และ Mr. Kevin Lee, Division of International Cooperation จาก National Taiwan Ocean University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเข้าพบ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น เวลา 16.00 – 17.00 น. ได้เข้าพบ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

การต้อนรับ Associate Professor Cheng-Pei Chung, Assistant Professor Huei-Tzu Chien, พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน

▶️ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีพูนสิน กันทา และ อ.ดร.จักร อรัณยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Associate Professor Cheng-Pei Chung, Assistant Professor Huei-Tzu Chien,  Associate Assistant Researcher Yu-Tsung Lee และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน จาก Department of Nutrition and Health science, Chang Gung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการและพื้นที่โดยรอบของคณะประมง และในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ณ โรงงานต้นแบบ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

นำคณะผู้แทนจากรัฐเอริเทรีย ศึกษาดูงาน

▶️ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 อาจารย์สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ราชมงคล ขจรวุฒิศักดิ์ นำคณะผู้แทนจากรัฐเอริเทรีย (State of Eritrea) จำนวน 7 คน ภายใต้โครงการดูงานและฝึกอบรม Study Tour on Thai fishery operations for The State of Eritrea ไปศึกษาดูงาน ณ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้น ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และ ผศ.ดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์ อาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง จัดการบรรยายเรื่องการแปรรูปปลาผิวน้ำ (Pelagic fish) และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของไทย รวมทั้งสาธิตวิธีการทำ "กรือโป๊ะ" Keropok ณ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ Dr.Annabelle B.Francisco,Vice President for Research และคณะจาก Ilocos Sur Polytechnic State College

▶️  วันที่ 26 เมษายน 2567 รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Dr.Annabelle B.Francisco,Vice President for Research, Extension and Internationalization, Engr. Allyson Mina Head, Smart Agriculture, Dr.Noel Llamar, DevCom Specialist, Dr.Ronald Oligario, Business and Marketing Specialist และ Dr.Zeus Vincent Mendoza, IT Specialist จาก Ilocos Sur Polytechnic State College สาธารณรัฐฟิสิปปินส์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต และการฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-03-15

▶️  วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาจารย์สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีพูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Mr. Mohammed Abdul Hye, Ambassador, Embassy of Bangladesh และ Professor Mohammad Abdul Baki, Pro-vice Chancellor, Noakhali Science and Technology University จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้าน Mariculture ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเฟซบุ๊กและเฟซบุ๊กแฟนเพจคณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-03-06

▶️  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. EMIL F. UBALDO - Chief, International Mobility and Intercultural Unit, International Affairs Office University Coordinator, Prof. Dr. Celyrah B. Castillo-Dean, College of Home Science and Industry, Assoc. Prof. Celeste D. Dela Cruz–Chair, Department of Hospitality and Tourism, และ Ms. Ma. Rheena Carla Francia–Instructor, Department of Textile and Garment Technology จาก CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงาน KU-CLSU ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-02-19

▶️ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Akihiko MORIMOTO, Deputy Director, Center for Marine Environmental Studies Ehime University และ Assoc. Prof. Naoki YOSHIE, Research Administrator, Research coordination and technical Development Office, Institute for the Promotion of Science and Technology, Ehime University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ Marine Environmental Research (JSPS Core to Core Program และ SATREPS) การจัดทำ Memorandum of Agreement to establish Ehime University Satellite Office ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งโอกาสการรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (SPRING PROGRAM, Japan Science and technology) ณ ห้องประชุม 306 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-02-07

▶️ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Oliver Chang, Lecturer จาก center for Aquaculture and Veterinary Science, School of Applied Science, Temasek Polytechnic ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับ Overseas Student Internship Programme ด้าน Aquaculture Management & Technology ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2024-01-09

▶️ วันที่ 9 มกราคม 2567 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Ulrich Higl จาก University of Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้อง 301 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของคณะประมง จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชา 01256598 Special problems หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ซึ่งสอนโดย ผศ.ดร.ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, วิชา 01252543 Ecology of fish หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สอนโดย ผศ.สมหมาย เจนกิจการ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง และวิชา 01255512 Physiology of Crustacean หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สอนโดย อ.ดร.วชิระ ใจงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-12-26

▶️ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ด้วงดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ รศ.ดร.จินตนา สและน้อย รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้การต้อนรับ Dr.Siti Nurtahirah Jaafar จาก Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้าพบเพื่อร่วมหารือด้านการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนิสิต และบุคลากร ณ ห้องปลาชุม ร้านชอบปลาชุม คณะประมง โดยได้นิเทศการฝึกงานของนิสิต จำนวน 4 คน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ภายใต้การดูแลของ นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-12-15

▶️ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง และ อ.ดร.ชิระ ใจงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr.Tadayuki TSUJITA จาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัย จากนั้นได้เข้า
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะประมง เช่น โรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ ศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล (Combating Marine Debris Unit) โดยมี ศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ผศ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ให้การต้อนรับเยี่ยมชม

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-11-9

▶️ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ด้วงดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผศ.ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ผศ.ดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Takagi Tsutomu และ Prof. Dr.Yogo Takada จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง ในโอกาสร่วมหารือในการจัดการประชุมนานาชาติ ISABMEC 2024 The 9th International Symposium on Aero Aqua Bio-Mechanisms ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2567 โดยมีคณบดีคณะประมง เป็น Co-Chair ของการประชุมนานาชาติในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-11-6

▶️ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.พูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Pingtung University of Science and Technology ได้แก่ Prof.Shao-Yang Hu, Prof.Jeng-Wei Tsai, Assoc.Prof.Tsung-Meng Wu, และ Asst.Prof.LIN, Chien-Ju ในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมชมดูงานเพื่อร่วมหารือตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะประมง และร้านชอบปลาชุม

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-10-12

▶️ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน อาจารย์ ดร.สหภพ ดอกแก้ว และอาจารย์ ดร.พูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Prof. Ita Ewa-Oboho,Duputy Vice Chancellor จาก Akwa Ibom State University และ Prince Chika E.Okoli จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ในโอการเข้าพบเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง ณ ห้องปลาชุม ร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-10-04

▶️ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศิริสุดา จำนงทรง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Prof. Katsutoshi Sakurai อธิการบดี Kochi University ประเทศญี่ปุ่น Prof. Dr.Kou Ikejima Vice-President for Education Faculty of Agriculture and Marine Science, Yasuhiro Ueno Head Funding and Alumni Division พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าพบเพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกันของทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-10-02

▶️ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กร Winrock (ประเทศไทย)  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการพร้อมทั้งความร่วมมือกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง และร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-09-07

▶️ วันที่ 7 กันยายน 2566 รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Li Qi, Dean of College of Fisheries และ Prof. Li Jingyu, Acting Director of Sino-Thai Center on Marine and Fishery Sciences จาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ร้านชอบปลาชุม คณะประมง จากนั้นเดินทางไปยัง ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (แทน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

จากนั้นได้เดินทางไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อร่วมหารือกับ รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (KU-OUC Dual Degree Program) ระหว่างหลักสูตร Master degree in Agriculture, College of Fisheries, Master degree in Engineering, College of Food Science and Engineering, Master degree in Medicine, School of Medicine and Pharmacy  (OUC) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)(KU) ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-09-05

▶️ วันที่ 5 กันยายน 2566 ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.บัญชา ชิณศรี รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ Prof.Ikeda Takashi, Department of Agriculture, School of Agriculture และ Asst.Prof. Junjira Satitmunnaithum, Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties รวมทั้ง นักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-06-07

▶️ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ สรณัฏฐ์ ศิริสวย อาจารย์ ดร.สหภพ ดอกแก้ว และอาจารย์ ดร.พูนสิน กันทา อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ซึ่งนำคณะจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ได้แก่ Prince Chike Okoli, Mr.Paul Swem, Ms.Chinwe Ezirim และคณะ ในการร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ณ ห้องชอบปลาชุม พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-06-01

▶️ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับ คณะผู้บริหารและนักวิชาการ จำนวน 36 ท่าน จาก Cagayan Valley Agricultural, Aquatic and Natural Resources Research & Development Consortium (CVAARRD) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องชอบปลาชุม ร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-05-23

▶️ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ สรณัฏฐ์ ศิริสวย หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ Dr.Jean-Michel Mortillaro, Aquatic ecology scientist, CIRAD, สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้าน Aquaculture Biodiversity and Health ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-23

▶️ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับคณะจาก University of the Ryukyus และ JICA Thai Fish Project, Department of Fisheries Thailand นำโดย Professor Kimichi SHIMABUKURO, (Specially Appointed Professor), Co-Creation Management Department, University of the Ryukyus, Associate Professor Yuji HIRATSUKA (Specially Appointed Associate Professor), Co-Creation Management Department, University of the Ryukyus, Izumi TSURITA (Project Coordinator), JICA Thai Fish Project, Department of Fisheries Thailand และ Chanikarn HINKAENG (Project Assistant), JICA Thai Fish Project, Department of Fisheries Thailand ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมทั้งหารือด้านวิชาการและการวิจัย ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-03-03

▶️ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Kenji Okoshi, President of the Malacological Society of Japan และ Professor Toshinobu Hatanaka, Vice Director, Center for Global Initiatives, Faculty of Science, Toho University, Chiba, Japan ณ ห้องประชุม 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ 

ดูภาพเพิ่มเติม

2023-02-21

▶️ ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วชิระ ใจงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ผศ.ดร.ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้การต้อนรับ Prof.Kehou Pan, (Assistant Executive Director of Laoshan Laboratory Ms. Chunhua Jiang, Programme Coordinator of Department of International Affairs จาก Laoshan Laboratory ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Ms.Yanin Palachai,Project Assistant Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) ณ ห้องประชุม 305 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ในโอกาสร่วมหารือ ความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ภายใต้โครงการ CSK-2/UN Decade of Ocean Science International program และเข้าร่วมสัมมนา Global Ocean Summit 2023

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-07-26

▶️ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Ms.Uyench Bayasgalan นิสิตคณะประมง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Mongolian University of Life Sciences ประเทศมองโกเลีย โดยทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทภายใต้หลักสูตร  Fishery Science and Technology (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ร้านชอบปลาชุม คณะประมง

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-06-09

▶️ คณบดีคณะประมง ได้มอบให้ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะประมง เพื่อ เข้าร่วมต้อนรับและหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย Ms. Jennifer Montero และคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง จากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แก่ University of Antique, Northern Negros State College of Science and Technology และ West Visayas State University ณ ห้อง 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในส่วนความร่วมมือด้านสาขาประมง ผู้แทนจาก University of Antique Ms. Jennelyn A. Omadio  ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาประมง 2 สาขา ณ University of Antique วิทยาเขต Tario Lim Ruiz ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการประมง (BS in Fisheries) และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาประมง (BS in Fishery Education) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตทรัพยากรประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อประกอบการทำความร่วมมือด้านวิชาการต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-11-17

▶️ Mr.Minoru Kurita (Councellor) และ Ms.Hiroko Matsuo (First Secretary) จากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมคณะ และกิจกรรมของร้านชอบปลาชุม คณะประมง โดย ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมคณะผู้บริหารคณะประมง ร่วมต้อนรับ

ดูภาพเพิ่มเติม

2022-12-13

▶️ H.E. Mr. Nashida Kazuya เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย และกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการ ในการนี้ คณะประมงดำเนินการจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในด้านการประมง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงความร่วมมือในการศึกษา วิจัย และผลงานทางวิชาการในปัจจุบัน

ดูภาพเพิ่มเติม