กำจัด รื่นเริงดี

กำจัด รื่นเริงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)

กำจัด รื่นเริงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)
กำจัด รื่นเริงดี

ประคุณ ศาลิกร

ประคุณ ศาลิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประคุณ ศาลิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประคุณ ศาลิกร

เพ็ญนภา แก้วคงดี

เพ็ญนภา แก้วคงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เพ็ญนภา แก้วคงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เพ็ญนภา แก้วคงดี

ชัยโย กาญจนอักษร

ชัยโย กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ชัยโย กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ชัยโย กาญจนอักษร

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน

ดวงใจ บัวแก้ว

ดวงใจ บัวแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ดวงใจ บัวแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดวงใจ บัวแก้ว

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

สุพัตรา พันธ์ไม้สี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สุพัตรา พันธ์ไม้สี

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

กาญจนา ทองเครือ

กาญจนา ทองเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กาญจนา ทองเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กาญจนา ทองเครือ

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วลัยลักษณ์ ศรถวิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วลัยลักษณ์ ศรถวิล

จำนงค์ รักช้าง

จำนงค์ รักช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

จำนงค์ รักช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
จำนงค์ รักช้าง

ดวงกนก แสงเอี่ยม

ดวงกนก แสงเอี่ยม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ดวงกนก แสงเอี่ยม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ดวงกนก แสงเอี่ยม

ปรีดา กุลเสวตร์

ปรีดา กุลเสวตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปรีดา กุลเสวตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปรีดา กุลเสวตร์

เจนจิรา คาทิพาที

เจนจิรา คาทิพาที

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจนจิรา คาทิพาที

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจนจิรา คาทิพาที

ทิวากร ศรีตะวัน

ทิวากร ศรีตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทิวากร ศรีตะวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทิวากร ศรีตะวัน

เกวลี ชุมทอง

เกวลี ชุมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เกวลี ชุมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกวลี ชุมทอง

จักรวาล บันดร

จักรวาล บันดร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จักรวาล บันดร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จักรวาล บันดร

วีรพัฒน์ จูฑะสุต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วีรพัฒน์ จูฑะสุต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วิเชียร บุญเจือ

วิเชียร บุญเจือ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

วิเชียร บุญเจือ

พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
วิเชียร บุญเจือ

ทองจันทร์ จงนอก

ทองจันทร์ จงนอก

พนักงานผลิตทดลอง

ทองจันทร์ จงนอก

พนักงานผลิตทดลอง
ทองจันทร์ จงนอก

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ช่างไฟฟ้า

สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ช่างไฟฟ้า
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ

ภูมิยศ ภูมิขนอน

ภูมิยศ ภูมิขนอน

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

ภูมิยศ ภูมิขนอน

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ภูมิยศ ภูมิขนอน

ศุภินทรา ภู่เงิน

ศุภินทรา ภู่เงิน

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

ศุภินทรา ภู่เงิน

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ศุภินทรา ภู่เงิน

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

อัครเดช ฤทธิ์จันดี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
อัครเดช ฤทธิ์จันดี

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3

เกียรติศักดิ์ อยู่คง

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
เกียรติศักดิ์ อยู่คง

ปรีชา ถาวร

ปรีชา ถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปรีชา ถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปรีชา ถาวร

ธนพร สุขจิตร์

ธนพร สุขจิตร์

พนักงานทั่วไป

ธนพร สุขจิตร์

พนักงานทั่วไป
ธนพร สุขจิตร์

ดวงกมล หวังแก้ว

ดวงกมล หวังแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ดวงกมล หวังแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ดวงกมล หวังแก้ว

จิรภา สุทะวาวรรณ

จิรภา สุทะวาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิรภา สุทะวาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จิรภา สุทะวาวรรณ

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

พนักงานขับรถยนต์

อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

พนักงานขับรถยนต์
อุดมทรัพย์ เข็มเพชร

สุพรรณ บุญเชิญ

สุพรรณ บุญเชิญ

พนักงานสถานที่

สุพรรณ บุญเชิญ

พนักงานสถานที่
สุพรรณ บุญเชิญ

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

พนักงานสถานที่

บัวจันทร์ ปัดแก้ว

พนักงานสถานที่
บัวจันทร์ ปัดแก้ว

นฤคม รัตนภูมิ

นฤคม รัตนภูมิ

พนักงานทั่วไป

นฤคม รัตนภูมิ

พนักงานทั่วไป
นฤคม รัตนภูมิ

บุญส่ง ชูเที่ยง

บุญส่ง ชูเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บุญส่ง ชูเที่ยง

พนักงานรักษาความปลอดภัย
บุญส่ง ชูเที่ยง

สงวน สัตพงษ์

สงวน สัตพงษ์

พนักงานทั่วไป

สงวน สัตพงษ์

พนักงานทั่วไป
สงวน สัตพงษ์

เจอร์ ธนูศร

เจอร์ ธนูศร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เจอร์ ธนูศร

พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจอร์ ธนูศร

ประกิต สุขสุสัตย์

ประกิต สุขสุสัตย์

พนักงานขับรถยนต์

ประกิต สุขสุสัตย์

พนักงานขับรถยนต์
ประกิต สุขสุสัตย์

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา
ณัฐชยา ขำสุวรรณ์

พิมพ์พักตร์ บุญชู

พิมพ์พักตร์ บุญชู

นักวิชาการศึกษา

พิมพ์พักตร์ บุญชู

นักวิชาการศึกษา
พิมพ์พักตร์ บุญชู

กมลชนก สนิทพันธ์

กมลชนก สนิทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กมลชนก สนิทพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กมลชนก สนิทพันธ์

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

พนักงานขับรถยนต์

สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

พนักงานขับรถยนต์
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล

ชัชวาล ปานกล่ำ

ชัชวาล ปานกล่ำ

พนักงานทั่วไป

ชัชวาล ปานกล่ำ

พนักงานทั่วไป
ชัชวาล ปานกล่ำ

ณัฎฐพล เกษสระ

ณัฎฐพล เกษสระ

พนักงานทั่วไป

ณัฎฐพล เกษสระ

พนักงานทั่วไป
ณัฎฐพล เกษสระ

เฉลิม วีระสถิตย์

เฉลิม วีระสถิตย์

พนักงานขับรถยนต์

เฉลิม วีระสถิตย์

พนักงานขับรถยนต์
เฉลิม วีระสถิตย์

มนฤดี ดวงมนตรี

มนฤดี ดวงมนตรี

พนักงานสถานที่

มนฤดี ดวงมนตรี

พนักงานสถานที่
มนฤดี ดวงมนตรี

ประกาศ สำนักงานเลขานุการ