ประวัติ
ปี พ.ศ.2532 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการเป็น 3 งาน ตามหนังสือที่ ทม 0202 / 8510  ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2532 ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
1.1 หน่วยสารบรรณ
1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 หน่วยการเงินและบัญชี
2.2 หน่วยพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา
3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
3.2 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
3.3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
3.4 หน่วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง
ต่อมาคณะประมงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน ดังนี้
1. พ.ศ.2544 คณะประมงได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2544 ดังนี้
1.1 โอนหน่วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง งานบริการการศึกษา ซึ่งปัจจุบันคือ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ไปสังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
1.2 ตั้งหน่วยงานภายในภาควิชา ดังนี้
1.2.1 ตั้งศูนย์พัฒนาชายฝั่ง สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
1.2.2 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
1.2.3 ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบางเขน สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในคณะประง
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2549 เพิ่มฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และมีการแบ่งส่วน
ราชการภายใน 12 หน่วยงาน ดังนี้
2.1 ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
2.2 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
2.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะประมง
2.4 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
2.5 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ
2.6 โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ำ
2.7 สถานีวิจัยประมงศรีราชา
2.8 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
2.9 สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
2.10 สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน


ภารกิจ
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่หลักในการประสานและบริหารงานส่วนกลาง รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในสังกัดคณะประมงในด้านงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีภารกิจในด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของคณะประมง ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


โครงสร้างองค์กร
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานแผนและประกันคุณภาพ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

กำจัด รื่นเริงดี
กำจัด รื่นเริงดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้บริหาร)
ประคุณ ศาลิกร
ประคุณ ศาลิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เพ็ญนภา แก้วคงดี
เพ็ญนภา แก้วคงดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ชัยโย กาญจนอักษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดวงใจ บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุพัตรา พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กาญจนา ทองเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนงค์ รักช้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
วลัยลักษณ์ ศรถวิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ดวงกนก แสงเอี่ยม
ดวงกนก แสงเอี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจนจิรา คาทิพาที
เจนจิรา คาทิพาที
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ทิวากร ศรีตะวัน
ทิวากร ศรีตะวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกวลี ชุมทอง
เกวลี ชุมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จักรวาล บันดร
จักรวาล บันดร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บุญวดี พราหมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วิเชียร บุญเจือ
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ทองจันทร์ จงนอก
ทองจันทร์ จงนอก
พนักงานผลิตทดลอง
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
ช่างไฟฟ้า
ภูมิยศ ภูมิขนอน
ภูมิยศ ภูมิขนอน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ศุภินทรา ภู่เงิน
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ปรีชา ถาวร
ปรีชา ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธนพร สุขจิตร์
ธนพร สุขจิตร์
พนักงานทั่วไป
ดวงกมล หวังแก้ว
ดวงกมล หวังแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จิรภา สุทะวาวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อุดมทรัพย์ เข็มเพชร
พนักงานขับรถยนต์
สุพรรณ บุญเชิญ
สุพรรณ บุญเชิญ
พนักงานสถานที่
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
พนักงานสถานที่
นฤคม รัตนภูมิ
นฤคม รัตนภูมิ
พนักงานทั่วไป
บุญส่ง ชูเที่ยง
บุญส่ง ชูเที่ยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สงวน สัตพงษ์
สงวน สัตพงษ์
พนักงานทั่วไป
ณัฐชยา ขำสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
พิมพ์พักตร์ บุญชู
นักวิชาการศึกษา
กมลชนก สนิทพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล
สันติ พัฒนวิมลศิริกุล
พนักงานขับรถยนต์
ชัชวาล ปานกล่ำ
ชัชวาล ปานกล่ำ
พนักงานทั่วไป
ณัฎฐพล เกษสระ
ณัฎฐพล เกษสระ
พนักงานทั่วไป
เฉลิม วีระสถิตย์
เฉลิม วีระสถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
มนฤดี ดวงมนตรี
มนฤดี ดวงมนตรี
พนักงานสถานที่
ศุภดา ทิพย์สันเทียะ
พนักงานสถานที่
ทองอินทร์ กองบาง
พนักงานสถานที่

ประกาศ สำนักงานเลขานุการ