ภารกิจ
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่หลักในการประสานและบริหารงานส่วนกลาง รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในสังกัดคณะประมงในด้านงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีภารกิจในด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของคณะประมง ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


โครงสร้างองค์กร
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้สำนักงานเลขานุการ คณะประมง มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้
  1.งานบริหารและธุรการ
  2.งานคลังและพัสดุ
  3.งานบริการการศึกษา
  4.งานแผนและประกันคุณภาพ
  5.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

ชัยโย กาญจนอักษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้บริหาร)
ประคุณ ศาลิกร
ประคุณ ศาลิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เพ็ญนภา แก้วคงดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดวงใจ บัวแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุพัตรา พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กาญจนา ทองเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
จำนงค์ รักช้าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
วลัยลักษณ์ ศุกร์เจริญทรัพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ดวงกนก แสงเอี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจนจิรา คาทิพาที
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทิวากร ศรีตะวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เกวลี ชุมทอง
เกวลี ชุมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จักรวาล บันดร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วิเชียร บุญเจือ
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ทองจันทร์ จงนอก
ทองจันทร์ จงนอก
พนักงานผลิตทดลอง
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
สุพัฒน์กิจ พรหมหาญ
ช่างไฟฟ้า
ภูมิยศ ภูมิขนอน
ภูมิยศ ภูมิขนอน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
อัครเดช ฤทธิ์จันดี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
เกียรติศักดิ์ อยู่คง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
ปรีชา ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ธนพร สุขจิตร์
ธนพร สุขจิตร์
พนักงานทั่วไป
ดวงกมล หวังแก้ว
ดวงกมล หวังแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จิรภา สุทะวาวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อุดมทรัพย์ เข็มเพชร
พนักงานขับรถยนต์
สุพรรณ บุญเชิญ
สุพรรณ บุญเชิญ
พนักงานสถานที่
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
บัวจันทร์ ปัดแก้ว
พนักงานสถานที่
นฤคม รัตนภูมิ
นฤคม รัตนภูมิ
พนักงานทั่วไป
บุญส่ง ชูเที่ยง
บุญส่ง ชูเที่ยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สงวน สัตพงษ์
สงวน สัตพงษ์
พนักงานทั่วไป
ณัฐชยา ขำสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พิมพ์พักตร์ บุญชู
นักวิชาการศึกษา
สุมิตตรา สุพรรณ์นอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กมลชนก สนิทพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชัชวาล ปานกล่ำ
ชัชวาล ปานกล่ำ
พนักงานทั่วไป
ณัฎฐพล เกษสระ
ณัฎฐพล เกษสระ
พนักงานทั่วไป
เฉลิม วีระสถิตย์
เฉลิม วีระสถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
ศุภดา ทิพย์สันเทียะ
พนักงานสถานที่
ทองอินทร์ กองบาง
พนักงานสถานที่

ประกาศ สำนักงานเลขานุการ