โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2560