• โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2562
  • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561
  • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2560