Download เอกสาร

* Program Learning Outcomes (PLOs)
* โครงการจัดการเรียนการสอน
* หลักสูตร 2 ปริญญา
      * KU-OUC
      * KU-UPM (Aquatic Animal Health)
      * KU-JCU (Marine Ecology and Biodiversity)
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
* อาจารย์ประจำ
      * ภาควิชาการจัดการประมง
      * ภาควิชาชีววิทยาประมง
      * ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประง
      * ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      * ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
* สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
* เงื่อนไขการรับเข้า

* ติดต่อ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
E-mail: ffismtk@ku.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
E-mail: ffiswak@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่ : น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชู
E-mail: phimphak13@gmail.com
โทร: 02-942-8894

เบอร์ติดต่อภายใน: 644077
งานบริการการศึกษา คณะประมง)

Download เอกสาร

* Program Learning Outcomes (PLOs)
* โครงการจัดการเรียนการสอน
* หลักสูตร 2 ปริญญา
      *  KU-UPM
      *  KU-JCU
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
* อาจารย์ประจำ
      * ภาควิชาการจัดการประมง
      * ภาควิชาชีววิทยาประมง
      * ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประง
      * ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      * ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
* สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
* เงื่อนไขการรับเข้า

* ติดต่อ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
E-mail: ffismtk@ku.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
E-mail: ffiswak@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่ : น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชู
E-mail: phimphak13@gmail.com
โทร: 02-942-8894

เบอร์ติดต่อภายใน: 644077
(งานบริการการศึกษา คณะประมง)