Download เอกสาร

???? Program Learning Outcomes (PLOs)
???? โครงการจัดการเรียนการสอน
???? หลักสูตร 2 ปริญญา
      ???? KU-OUC
      ???? KU-UPM (Aquatic Animal Health)
      ???? KU-JCU (Marine Ecology and Biodiversity)
???? ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
???? อาจารย์ประจำ
      ???? ภาควิชาการจัดการประมง
      ???? ภาควิชาชีววิทยาประมง
      ???? ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประง
      ???? ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      ???? ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
???? สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
???? เงื่อนไขการรับเข้า

???? ติดต่อ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
E-mail: ffismtk@ku.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
E-mail: ffiswak@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่ : น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชู
E-mail: phimphak13@gmail.com
โทร: 02-942-8894

เบอร์ติดต่อภายใน: 644077
งานบริการการศึกษา คณะประมง)

Download เอกสาร

???? Program Learning Outcomes (PLOs)
???? โครงการจัดการเรียนการสอน
???? หลักสูตร 2 ปริญญา
      ????  KU-UPM
      ????  KU-JCU
???? ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
???? อาจารย์ประจำ
      ???? ภาควิชาการจัดการประมง
      ???? ภาควิชาชีววิทยาประมง
      ???? ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประง
      ???? ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      ???? ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
???? สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
???? เงื่อนไขการรับเข้า

???? ติดต่อ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
E-mail: ffismtk@ku.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
E-mail: ffiswak@ku.ac.th

เจ้าหน้าที่ : น.ส.พิมพ์พักตร์ บุญชู
E-mail: phimphak13@gmail.com
โทร: 02-942-8894

เบอร์ติดต่อภายใน: 644077
(งานบริการการศึกษา คณะประมง)